Kumilani

Kumilani kuwumshicilelo wobucikomazwi besiZulu.

“Ku-mila-ni” kubuza ukuthi kumila ini khona emicabangweni yamaciko? Sifuna imisebenzi eyenile ihlihlile, engesabi ukukhombisa usingo lomdlandla nogqozi. Uma sicabanga ngokumila, sicabanga amathafa amade ayimfihlo, kuhleli wena nosiba lwakho ube nelukuluku lokuhumushela imizwa emazweni.

Ubucikomazwi besiZulu bufanelwe indawo lapho bungakwenza okungalindelekile. Sihlosa ukuba Kumilani kungaba yiyona leyo ndawo ekhethekile kuwe njengeciko lapho ungaphefumula uphole.

Sivakashele ku- kumilani.com/submit ukuthola eminye imininingwane.

Kumilani is an online isiZulu literary magazine.

‘Ku-mila-ni’ asks “what is growing?” We want work that is overgrown and wild, unafraid of its experimental, expressive force. When we think of growth, we imagine secret grassy fields, you and your writing instrument, and a longing for translating your feelings into words.

isiZulu literature deserves a platform where it can grow outside of the expected. We envision Kumilani as a space for you, the writer, to breathe deeply.Visit kumilani.com/submit for more information.