Iziqubulo

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho! Mhlampe kungaqagulwa kuthiwe uhlobo lwezinkondlo olunamandla kakhulu okuvusa ilukuluku lo mdlandla iziqubulo. Iziqubulo zaziwa ngokuthi ama-slogans ngesiNgisi. Uma singenza isibonelo sesiqubulo, singaboleka leso seqembu lezombusazwe uKhongolose esithi: “Amandla! Awethu!” Ngokuchaza kombhali uDBZ Ntuli, iziqubulo zisetshenziselwa ukuvusa ilukuluku lokubambisana ngobunye lapho kwenziwa umsebenzi othile. Iziqubulo ziyaba mfishane, njengalesi sikaKhongolose, kanti futhi … Read more