Iziqubulo

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho!

Mhlampe kungaqagulwa kuthiwe uhlobo lwezinkondlo olunamandla kakhulu okuvusa ilukuluku lo mdlandla iziqubulo. Iziqubulo zaziwa ngokuthi ama-slogans ngesiNgisi. Uma singenza isibonelo sesiqubulo, singaboleka leso seqembu lezombusazwe uKhongolose esithi: “Amandla! Awethu!”

Ngokuchaza kombhali uDBZ Ntuli, iziqubulo zisetshenziselwa ukuvusa ilukuluku lokubambisana ngobunye lapho kwenziwa umsebenzi othile.

Iziqubulo ziyaba mfishane, njengalesi sikaKhongolose, kanti futhi ziyaba mude mbijana.

Isibonelo sesiqubulo esithanda ukuba mude mbijana, yilesi esikhishwa uNtuli ngezansi:

Qubula! Zasha!

Ngithi: Qubula bo!

Zasha! Zasha! Zabutha bo!

Insimbi kayigobi gobi bo!

Insimbi kayivumi!

Yithel’ amanzi bo!

 

Hhawu suka mntanomlungu

Umhan’uyagoba! Insimb’ayigobi!

Phinde! Phinde! Mlungu!

Qubula! Zasha!

Lagqwal’ithusi! Ngafa mina!

Qubula! Zasha!

Brief overview
The above article talks about iziqubulo or slogans, in the Zulu context. Taking guidance from literature by DBZ Ntuli, iziqubulo are stated to play a great role in the unification of the masses behind a common cause. This has been the case throughout the history of the Zulu people, Ntuli argues. The article ends with an example of a common isiqubulo.

Leave a Comment