Izilandelo

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho! Ngokuchaza kokamfokaNtuli, izilandelo (njengemilolozelo) zisetshenziwa uma kuthunduzelwa umntwana. Yize inhloso yezilandelo ifana neyemilolozelo, izilandelo zona zihluka ngokuthi zike ziphinde zibe yimidlalo ephinde idlalwe izingane esezithande ukukhula, uma zizijabulisa ngenhloso yokuchitha isizungu. Ngokuchaza kukaNtuli, izilandelo zijwayelwe ukuhaywa izingane ezimbili noma amaqembu amabili, abanye bebuza, abanye bephendula. Loku kuphendulana okuhamba namazwi ashintshashintshayo … Read more