Izilandelo

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho!

Ngokuchaza kokamfokaNtuli, izilandelo (njengemilolozelo) zisetshenziwa uma kuthunduzelwa umntwana. Yize inhloso yezilandelo ifana neyemilolozelo, izilandelo zona zihluka ngokuthi zike ziphinde zibe yimidlalo ephinde idlalwe izingane esezithande ukukhula, uma zizijabulisa ngenhloso yokuchitha isizungu.

Ngokuchaza kukaNtuli, izilandelo zijwayelwe ukuhaywa izingane ezimbili noma amaqembu amabili, abanye bebuza, abanye bephendula. Loku kuphendulana okuhamba namazwi ashintshashintshayo kuza nesigqi esimnandi sobunkondlo. Lokhu kuvame ukukhashwa umsindo osamculo thizeni.

Isibonelo sesilandelo:

Yeyi wena mfana!

Ushaywe wubani?

Yiyo le ndoda

Awuyibize ize la!

Wo! Hhay’ ngiyesaba!

Haibo, awuyibize ize la!

Wo! Hhay’ ngiyesaba!

Ehla amathambo ebhek’ ezansi,

Anyuka amathambo ebhek’ phezulu

 
Brief overview
The above article talks about izilandelo, which are words used in traditional games that are played by children. The article states that izilandelo are similar and related to imilolozelo (lullabies). The difference, according to DBZ Ntuli (author and academic quoted in the article), is that while imilolozelo are mainly poetic songs sung to children by parents or guardians in attempts put their offspring to sleep, izilandelo are mainly uttered by toddlers and children in games that they play to have fun.

Leave a Comment