Izibongo noma Ukubongela Umuntu

Izibongo noma ukubongela umuntu ngokwesintu yindlela yokutusa noma ukuncoma, noma ukugqamisa izenzo zalowo ophakanyiswayo noma osuke ebongelwa. Izibongo zihaywa kusukela emizweni yalowo osuke ezisho, ziqhakambisa okuhle nokutusekayo osekuwele esweni, enhliziyweni nasengqondweni lakhe. Izibongo ziyisithombe somuntu esihlala simbuka ngazo noma yena esabamathambo amhlophe. Izibongo zingahlukaniswa izigaba ezimbili. Kukhona izibongo ezibonga umuntu, isilwane noma. yinto engaphili njengemvelo … Read more

Izithakazelo ZakwaRadebe/Hadebe

EsiZulwini into iyanconywa, lokhu ngenye yezindlela abantu baKwaZulu abakhule beyazisa. Ukuncoma noma ukubonga kukhonjiswa ngezindlela eziningi njengokuthakazelela lowo. Ukudlodlobala kwesizwe samaZulu kuhlanganisa izimpi ezazibakhona lapho babehlasela khona ezinye izizwe bese zingena ngaphansi kwabo noma uma umfana ekwaluseni akwazi ukusindisa imfuyo esilwaneni ebesiyihlasela lokho obekukhomba ubuqhawe. Lesisenzo bekuyaye sidume endaweni yonke kuthi izimbongi zimhashe lowo osuke … Read more