Imisebenzi yezihlahla zomsenge nomthombothi

Izihlahla zibalulekile emhlabeni nasezimpilweni zabantu bonke ngoba siyaphefumula ngazo, izihlahla zikhipha umoya omusha zona zithathe esiwuphefumulayo omdala. Ngaphandle kwalokho zenza imisebenzi eminingi ukulekela abantu ngezimpilo zansuku zonke lapha sizobheka imisebenzi yezihlahla ezimbili, umsenge nomthombothi. Isihlahla somsenge Isihlahla somsenge sitholakala ezindaweni ezisemakhaya nakhona la eThekwini uma ube nenhlanhla uyakwazi ukusibona. Lesihlahla sibalulekile emlandweni wakwaZulu nakubantu abalimayo … Read more