Imilozi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho! Ngokuchaza kombhali uDBZ Ntuli, imilozi izihumusho zemisindo noma umculo wezinyoni. UNtuli uchaza ngokuthi KwaZulu kunenkolelo yokuthi uma izinyoni zibanga umsindo othile, zisuke zixoxa indaba thizeni. UMnu. Ntuli uqwashisa ngokuthi kwimilozi, kutholakala ukuphindaphindwa kwamagama, okuletha isigqi sobunkondlo esinothe ngezifenqo. Ngokuchaza kukaNtuli, umculo uyatholakala futhi kwimilozi. Bakhona nabanye ochwepheshe asebe bhale kabanzi … Read more