Imilozi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho!

Ngokuchaza kombhali uDBZ Ntuli, imilozi izihumusho zemisindo noma umculo wezinyoni. UNtuli uchaza ngokuthi KwaZulu kunenkolelo yokuthi uma izinyoni zibanga umsindo othile, zisuke zixoxa indaba thizeni.

UMnu. Ntuli uqwashisa ngokuthi kwimilozi, kutholakala ukuphindaphindwa kwamagama, okuletha isigqi sobunkondlo esinothe ngezifenqo. Ngokuchaza kukaNtuli, umculo uyatholakala futhi kwimilozi.

Bakhona nabanye ochwepheshe asebe bhale kabanzi ngemilozi.

Ocwaningeni lokufeza izifundo zakhe zobudokotela kunzululwazi, uDkt. Ntokozo Mandlendoda Nzuza uveza ukuthi miningi imisebenzi yemilozi.

Enza isibonelo, uDkt. Nzuza uthi eminye yemisebenzi yemilozi ingagagulwa eyokuzijabulisa nokulinganisa.

Uchaza kanje:

“Isalukazi uma sifuna ukulingisela ukuhamba nokukhala kwesitimela, singungwe ngabazukulu sinawo umkhuba wokwenza okulandelayo ngenhloso yokunikeza abazukulu isithombembono ukuze bazizwe nabo naso siyingxenye yalokho esixoxa ngakho, sithi:

Isitimela sithi: 

Peee! Peee! Peee!

Bahlezi phansi,

Bathe dekle!

Bahlezi phansi,

Bathe dekle!

Ngaleyo ndlela kulabo abalalele banakho ukuthola ukujabula bebefunda okuthile ngendlela iphimbo namagama okusetshenziswe ngayo. Kunjalo nje kwasona isalukazi silingisa ngezandla nangobuso, umlomo ucije lapho kufanele ucije khona.” (Nzuza M, 2009:10).

 

Izibonelo zemilozi ezitholakala esiZulwini yilezi:

Inswempe

Swempe! Swempe! Swempe!

Swempe! Khona ngigodola!

Khona ngigodola koba nani! (Ntuli, n.b)

 

Bayangithathela

Sengibathe, ngiyazalela

Bayangithathela.

Sengibathe,ngiyazalela

Bayangithathela,

Ngiyoze ngife ngithi:

Bhu….! Bhu…..! Bhu….! (Nzuza, 2009: 12)

Brief overview
The above article talks about imilozi, which are defined as the sounds birds make. Imilozi are also a type of poetry among the Zulu-speaking people. The article mainly takes its cue from literature by DBZ Ntuli and M Nzuza. According to the authors, there is a common belief in Zulu-speaking communities that by making sounds, birds are transmitting particular messages. Humans try to bring life into the sounds by adding words to them. This culminates in imilozi, a type of poetry with various uses, including entertaining and imitating, as Nzuza posits. The article concludes with examples of imilozi as produced by the authors.

Leave a Comment