Izibongo zakwaNdlela

Gwabini wemikhonto,
UNonjiyela kulala uhlangothi lubomvu,
UManxeb’ angamanxulama,
UNsingiza edond’ ukusuka,
Umagaju njengengwe,
Inhlang’ eyeq’ iphindelela,
Kwasa bemhlaba uGwabini waphika,
Unababuyel’ abangakanani,
Ababuyel’ umunt’ enza ngabomu
OSonyakanyaka,
UManyakanyak’ oduke namaphela,USilinda maNdwandwe,
AmaNdwandw’ akhawul’ amatheUMwelela kweliphesheya,
UMwel’ iwele yonk intontela,UMzac’ okhomb’ amaNgwane,
USiquz’ abantu koGwabini,Kuse wasala uNdlela,
Yath’ imp’ ibuya,Kwasa wasala uNdlela,
UNakanaka ngiyasala,
Umandlan’ angangowomntwana.
OGod’ olumuka naMankayiya
AMankayiya kaZwide.
UMahlatshw’ ebuhleni njengethole,
UHlahla vimbela intontela,
UNdaba zafika nqangi,
KuDlungwan’ eMbelebeleni,
Unolusingan’ olungakanani,
Olungathung’ uNdlela amanxeba na?
UMwelela kweliphesheya,
UZinsonge ziphesheya koThukela!

Source: Mkhulu Dladla, Emaqadini, Ohlange
Written By: S’bo Dladla

Leave a Comment