Ngiyiqhawe le Mpilo yami!

Kulonyaka ngidela konke ukuzenyeza,

Ngithabatha ithemba, inhlonipho,

nokuzimisela njengomphako wendlela yempilo yami.

Yebo, ngizoyihamba le ndlela yempilo ngendlela engibona ingilungele.

 

Wena omubi ngiyakuxwayisa ngithi deda kweyami impilo!

Kanjalo nje, nami ngiyadeda kubantu abakhafula ubumnyama ngamazwi,

Ngiyasondela kuwe Mdali, ngithi iba nami Nkosi.

Amandla nobungcwele kungokwakho.

Ngiyavuma, ngiyakwamukela konke okuhlose ngempilo yami.

 

Nginomthelela omkhulu ekwakheni ikusasa lami eliqhakazile,

Lokhu ngikuqondisisa kahle.

Ngiyafunga, ngiyagomela ngithi ubumnyama abunasabelo kweyami impilo.

Ngisho ngeqholo engilibeke eNkosini.

 

Ngiyiqhawe le mpilo yami.

Ngiyakuqonda ukuthi nginguManqoba ngeyami indlela.

Ngiyazi, ngiqinisekile ukuthi akekho omunye ozongiphilela.

 

Ngiyakunxusa ke nawe, wena ofunda lapha.

Hamba eyakho indlela.

Bashaye indiva abakufisela okubi,

Wena phokophelela phambili.

Qonda amandla onawo njengeqabane.

Sebenzisa iziphiwo zakho ngokuhle,

Usize nabanye.

Ujabule, ngiyakunxusa, ungakukhohlwa lokho.

 

Umphefumulo wakho mawube nokuthula.

Izinkathazo mazingayinqobi impilo yakho.

Ungavumeli abathakathi bempilo baqede ngawe!

 

Above is a poem, written in IsiZulu, which declares good wishes for oneself in the new year. The poem encourages a healthy mindset and a good attitude. It is motivational, and encourages readers to take charges of their own destinies.

2 thoughts on “Ngiyiqhawe le Mpilo yami!”

Leave a Comment