Izinkolelo zabantu ngotokoloshe

Kunezinkolelo eziningi kubantu ngokuthi yini utikoloshe, kodwa isikhathi esiningi uhlanganiswa nemisebenzi yobubi yalabo ababizwa ngabathakathi. Kuthiwa abathakathi bayakwazi ukuthi benze sengathi umuntu ufile singakafiki isikhathi sakhe khona bezomenza isigqila sabo noma asebenzele bona imisebenzi yomumnyama. Isikhathi esiningi lowomuntu abasuke bemfuna bayamgulisa noma avelelwe yingozi yemoto bese beyamthwebule ahlale emizini yabo.

Sixoxe noBaba uSgonondo Khawula, ositshele ukuthi ngakubo esakhula emafamu eMdloti kwakukhona umama owayenengane yomfana behlupheka kodwa umama wayesebenza kanzima ukwenza impilo yendodana yakhe ukuthi ibengcono. Wafunda waze waphothula ibanga leshumi wathola umfundaze wathatha izifundo zobunjiniyela lapho athola neziqu. Akubanga kuhle komunye umakhelwane wabo okwakusolakala ukuthi umama wakhona ungumthakathi. Kuthiwa wayenenzondo futhi uma kukhona lapho eningabona ngaso linye naye kwakufanele ukwazi ukuzehlisa uxolise ngoba umuntu osuke exabene naye kwakuvamise ukuthi avelelwe okubi. Izingane zakhe zashona zonke kunenkolelo yokuthi imbangela yalokhu ukuthi wathakatha umuzi othile endaweni kanti kucushiwe kwase kubhubha izingane kanye nomyeni wakhe, wasala nomzukulu oyedwa. Kuthiwa wayenamandla okuthumela izulu. Kuthiwa langa lithize umama womfana kwafanele ukuthi baye emcimbini wokuthweswa kweziqu, kuthe sebebuya bavelelwa yingozi yemoto washonela lapho umfana. Umama wabuyela ekhaya eseyolungiselela umgcwabo.

Kuthiwa kwathi ngosuku lomngcwabo sebesemathuneni, izingane ezazidlala egcekeni lomndeni owawusolwa ngokuthakatha. zezwa kukhona ongqongqozayo kwenye yezindlu eyayihlala ivaliwe kulomuzi. Zasondela izingane ngalapho ngasemnyango zezwa izwi lokhulumayo ngaphakathi ecela ipeni nephepha. Eyodwa kulezingane yagijima ekhaya kubo yayothatha ipeni nephepha zakufaka emfantwini wesicabha. Kuthiwa owayengaphakathi wabhala incwadi wathi izingane aziliphuthumise kumfundisi, wazilayela ukuthi kulomuzi okuculwa kuwo.

Kuthiwa incwadi yabe ibhalwe kanje “Baba mfundisi, yimina uFana, umfana kamaNkabinde. Ngicela nime ningaqhubeki nalowomsebenzi, akumina lowo ngicela nizongilanda ngisendlini ewurawondi nginizwa nicula ngezansi kwalapho ngikhona. Ngicela nize nomama ngiyaphila bangibophile”. Zithe uma zifika izingane bazinqabela bethi izingane azidingeki emathuneni. Zaphikelela izingane zifuna ukunika umfundisi incwadi ngoba zazitsheliwe ukuthi zinganiki omunye umuntu. Baze bazivumela, wayifunda incwadi wafundela nabantu ababekhona. Kuthiwa umnikazi womuzi wathi ingamampunge leyonto, asuka amakholwa aya khona kulomuzi isibongo sakhona ikaNgobese. Izingane zabakhombisa indlu bamfica uFana eboshiwe ngemuva kwesicabha.

Kuthiwa ngalesosikhathi abantu beyovulela umfana umnikazi womuzi wamela kude negceke lakwakhe ebathuka ngezinhlamba ebajikijela nangamatshe. Umfana wahluleka ukuchaza ukuthi ufike kanjani kulomuzi ngesikhathi ebuzwa. Ubaba uSgonondo kwaba yinhlanhla ukuthi umthakathi ungasheshe umshayelele isipikili kukhakhayi futhi nolimi bengakalunqumi yingakho umqondo womfana wakwazi ukucabanga ipeni nephepha nokuthi umndeni womfana uphuthumise ukumngcwaba.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment