Izinkolelo Zabantu Ngezipoki

Sibe nengxoxo noMama uNgenzeni Khomo oneminyaka engu76, ohlala endaweni yaseMalangeni elokishini laseMpumalanga. Usitshele ngezinkolelo zabantu ngezipoki. Isipoki umoya womuntu omubi. Ngokwabantu izipoki zihlukene izigaba ezimbili kukhona isipoki esijwayelekile kanye nesaziwa ngomungcwi.UMama Khomo uthi wayexoxelwa ngugogo wakhe esakhula ukuthi isipoki noma umungcwi yilapho umuntu efe kungakabi isikhathi sakhe njengokuthi azibulale noma abulawe ngomunye umuntu, noma usuke kade enezenzo ezimbi emhlabeni enamacala amaningi kumdali, noma mhlawumbe efe engozini noma kude nasekhaya abomndeni bangamlanda ukuze bamfihle ngesizotha. Umuntu uma efele kude nasekhaya kumele afihlwe ngesizotha abomdeni wakhe ngokuthi bamlande ngehlahla lomlahlankosi. Lokhu kuhambelana nezinkolelo zabantu. Ngesinye isikhathi yilapho kade kunezimpi umuntu afe kutholakale ukuthi umndeni uyesaba ukuyomlanda ukuze angcwatshelwe ekhaya ngenxa yokuphepha lowomuntu ugcina ngokupoka. Abanye abenzi bobubi njengabathakathi bona ngesinye isikhathi bayapoka bezama ukucela intethelo kulabo ababonayo.

Contents

1 Umehluko phakathi kwesipoki nomungcwi
2 Sibonakala kanjani
3 Indaba kamfowabo
4 English Summary

Umehluko phakathi kwesipoki nomungcwi
Kuthiwa isipoki uzwa umsindo wamathambo ahamba ekhihlika, kodwa ungaboni lutho. Nngesinye isikhathi uzwa izwi lomuntu ongamboni sisho ukuthi sifunani. Ezinye kuthiwa ziba yilangabi lomlilo elilokhu lihanguka kodwa kungabonakali lutho olushayo. Kuthiwa umumgcwi ubona umfanekiso womuntu omude kodwa awuboni ukuthi izinyawo zakhe zithinta kuphi. Kuthiwa awuboni nobuso bawo. Bathi umungcwi awukhulumi lutho. Izipoki kukhona ezesilisa nezesifazane.

Sibonakala kanjani
Isikhathi esiningi izipoki zibonakala ebusuku phakathi kwamabili. Uma sikhona kuleyondawo uzwa ngokushwaqa kwezinwele ushaywe uvalo kakhulu. Kuthiwa abanye abantu babona sekukhihlika amalahle abomvu phambi kwenu amise komzimba womuntu kuthi uma sebefika lapho kade bebona khona lomlilo bangaboni lutho. Kuthiwa siyabalandela njalo nibone sesingaphambili lapho nizodlula khona. Kuthiwa abanye abantu sibaphuca izimpahla zabo. Izipoki zitholakala endaweni eyodwa njalo okuyilapho umuntu afela khona. Ezinye kuthiwa zibe eceleni kwemigwaqo njengabantu abacela usizo lokugitsheliswa ezimotini kuthi ngemuva kwebanga nihamba ubone kungasekho muntu. Abantu ezibalandela kahulu yilabo abasuke bedle amanzi amponjwana.

Indaba kamfowabo
UMama uKhomo uxoxe ngokwenzeka kumfowabo owayezidlela amanzi amponjwana kwathi langa limbe ehamba ebusuku wahlangana nentokazi enhle wazibika wayelandela baze bafika lapho yayihlala khona waphaphama elele phezu kwethuna. Kusukela ngalelonga wabakholwa abantu uma bethi kunezipoki endaweni. Kuthiwa indlela yokuxosha isipoki ukusithela ngosawoti noma usithethise.

English Summary
There are many perceptions about ghosts in our communities. Some people believe that there are ghosts but others don’t. Our interview with Ngenzeni Khomo, 76 shared some light on some of the few stories about ghosts. She mentioned that her grandmother use to tell them stories about ghosts. It is believed that a ghost is the spirit of a dead person who is not at rest this might be caused by the way they have died i.e. committing suicide or being murdered others are people that have done bad things to others and want to apologise.

By: Nelisiwe Hlongwane

2 thoughts on “Izinkolelo Zabantu Ngezipoki”

  1. Syabonga kakhulu ngolwazi enisicobelela ngalo kule ngosi. Nje ngmuntu othandayo ukufunda ngezinto zesintu ngilithola liwusizo kakhulu. Ngcela nisicobelele nangendabuko Kanye nemlando yezibongo . Lokhu kuzosiza kakhulu ekutheni sazi ngemvelaphi yethu ikakhulukazi thina esisakhula esingalitholanga ithuba lokuhlala no gogo Kanye nomkhulu abazosicobelela ngolwazi.

    Reply
    • Siyajabula ukuzwa lokho! Kubonga thina. Kuyinto enhle impela ukuthi sizazi lezi zinto. Sinalo ulwazi ngezibongo nezithakazelo (abanye kukhona nomlando waleso sibongo), ungacacisa ukuthi mhlawumbe yisiphi isibongo othanda ukwazi ngaso? Abanye nje abakhona esike sabhala ngabo abakwaVilakazi, abakwaSikhakhana, abakwaDube, abakwaZuma, abakwaMajola, abakwaLuthuli njalonjalo. Izibongo ezijwayelekile eziningi sinalo ulwazi ngazo. Ungabheka lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/?s=izithakazelo&submit.x=0&submit.y=0. Uma ungakutholi okucingayo, ungasazisa sizame ukukusiza.

      Reply

Leave a Comment