Izilwane zeMvunulo

Emandulo kungakagqokwa izembatho zendwangu bekuvunulwa. Imvunulo lena yakhiwa ngezikhumba zezilwane njengoba namanje imvunulo isakhiwa ngesikhumba, kanti ke futhi nezimpahla ezimbathwayo zakhiwa ngaso isikhumba njengoba kukhona izicathula ezakhiwa ngesikhumba sengwenya nje. Kulelikhasi sibhunga ngezilwane zemvunulo okunye okuba imvunulo yamakhosi kanti ke enye kuhlotshwa ngayo uma kuyimidlalo.

 1. Indlovu – Amazinyo endlovu lawa ahlonywa phezu komnyango endlunkulu yakwaZulu ebukhosini.
 2. Ingwe – Ngenxa yobuhle baso isikhumba sengwe kwakhiwa ngaso isiphuku samakhosi, izikhulu kanye nabantwana benkosi. Isikhumba sayo sibuye sisetshenziswe ukwakha amambatha kanye nemiqhele. Ngokwesintu uma isikhumba sengwe sesimbathiwe sibizwa ngeSilo okuwukusihloniphisa.
 3. Ibhubesi – Amakhosi ahlala esikhumbeni sebhubesi ayi esenkomo njengabantu kazana. Lesikhumba uma sesihlala inkosi sibizwa ngokuthi Imbube noma iNgonyama. Kanti ke amazipho alo ibhubesi kwenziwa izigqizo kanye nemigexo yamakhosi.
 4. Insimango – Isikhumba salenyamazane kuthungwa ngaso izinene nezinjobo ezibhincwa abanumnzane emaceceni.
 5. Iklolodo – Isikhumba seklolodo sisetshenziswa ukwakha izinene kanye namadlokolo.
 6. Inkawu – Isikhumba senkawu sona kuthungwa ngaso noma ukuqopha ngaso ubukopolo.
 7. Ububhibhi – Isikhumba sale nyamazane kwakhiwa ngaso izinene nezinjobo.
 8. Ubuhlala– Lesilwane esinesikhumba esihle ngokwedlulele kwakhiwa ngaso izinene kanye nezinjobo
 9. Insimba – Isikhumba sensimba naso sakha izinjobo nezinene, okuba ukuthi izinene zakhona zembathwa insizwa esinelwayo ngodwendwe, izifanisela nezinsizwa zekhetho eziyintanga yayo.
 10. Inkoni – Isikhumba senkoni sisetshenziswa ukwakha izinene, izinjobo kanye nemisila yamahawu.
 11. Inkonkoni – Ishoba lezinkonkoni lisetshenziswa ukwakha ishoba lezangoma ezigida ziphinde zilisebenzise uma zibhula.

Brief Overview
This article reveals some of the wild and domestic animals used to make traditional material using their skin. An elephant’s tusks are utilised as a display in a king’s homestead, while the lion’s skin is used as a mat to seat the king. Furthermore a leopard’s skin is used to make amabheshu for the king.

Leave a Comment