Izilinga (Ukuphuma kwamabele)

Izilinga ukuphuma noma ukuhlosa kwamabele okuqala entombazaneni. Ukuphuma kwamabele okokuqala entombazaneni, ingakathombi kwaZulu kuyinto engamukelekile abntu abadala babeyithatha njengomhlola. Nakuba kunenkolelo yokuthi  uma lokhu sekwenzekile enganeni ubudala sebusondele. Ubudala babuhlonishwa futhi busatshwa ngenxa yobunzima nezobopho eziza nobudala.

Ngokuka Mrs Shange uma kwenzekile enganeni yentombazane ukuthi iphume amabele ingakathombi isalukazi noma umama osemdala wayephebeza noma abhule noma ashaye amabele ngenhlanazela yempama, esho ethetha ebabaza ekhuza umhlola ethi ‘zifunani lezinto enganeni’. Abanye bawashaya ngeduku lasekhaya umuntu asuke ewuthwele ngalesosikhathi. Emva kokwenza lomkhuba kunenkolelo yokuthi amabele ayashabalala. Asikho isikhathi esibekiwe ukuthi amabele ayashawa.  Nentombazane isuke ingalindele lutho kwenziwela ukuthi ingane nayo ithuke kube buhlungu kuyona ngaphakathi ikubone ngempela kungekuhle ukusheshe iphume amabele. Ngokuba nalomuzwa yikho okwenza kushintshe nomzimba wayo anyamalale amabele. Esikhathini sakudala kwakulula ukubona ingane uma isiphuma amabele ngoba kwakungagqokwa  ngenhla nomzimba. Amabele aphinde avele uma isikhathi sesifanele intombazane isivuthwe ngokwanele futhi isikhulile.

Abanye abantu bathi:
UMama Mntolo uthi lomkhuba wenziwa ekuseni kakhulu amabele abhulwa entombazaneni esencane ephume amabele ingakathombi ngeduku lasekhanda lesalukazi noma umuntu omdala osuke elithwele ngalesosikhathi.

NgokukaThulani Blose umbhali wencwadi i-African Languages uthi lomkhuba wawenziwa isalukazi siwashaye ngomshanelo amabele lawo uthi abizwa ngezilinga.

Sources: T. Blose. Author, African Languages; Gogo Shange, Umbumbulu and Lithini isiko, Ilanga Newspaper Article, 05 September 2010

By: Bongiwe Ndlovu

Leave a Comment