Izibongo zabashadikazi

Ulwazi Programme lwabhala ngokubongela ngonyaka ka-2015, bheka kule-link uma ufuna ukufunda kabanzi. Kule-video engezansi, sibona imbongi ibongela abashadikazi osukwini lwabo lomshado.

Inkondlo yembongi:

Inamandla!

Yabona kukuhle ukuthi indoda ibe nomsizi wayo,

Ngalawa maringi lawa, kunezivumelwano ezinhle.

Yebo yaqala impilo entsha,

Yajabula eyakwethu.

Zagiya ezakwaShange zathi, umakoti ungowethu,

Uzosiwashela asiphekele!

Konke okuhlanganiswe nguNkulunkulu kuhle

Futhi akunakuhlukaniswa ngumuntu.

Bafudumala kwethu! Kwamhlophe kwethu!

Phela umkhwenyana usezoba ikhanda, inkosi,

Futhi nenhloko yekhaya phela usethole indoni yamanzi –

Eyakuqaphela konke okwenziwa endlini yakhe.

Ingabi isisila sobuvila,

Nabantwana bakhe bayakusukuma, bamubusise.

Nomkhwenyana wakhe uyakumdumisa ngokuthi:

“Maningi amakhosikazi amahle, kodwa wena uwadlula wonke.

Maningi amakhosikazi akhuthaleyo, kodwa wena wu-Number 1.”

Nize nihlale kulesi hlalo enibekelwe nguNkulunkulu ukuthi nihlale kusona.

Video context

The video demonstrates a young imbongi, declaring her best wishes to the newly weds. The culture of ‘ukubongela’ or praise-singing is quite synonymous with events like weddings in African Culture.

Leave a Reply