IVictorian Railway Station

Izakhiwo eziningi zasedolobheni laseThekwini zinomlando omningi, ikakhulukazi izakhiwo ezindala, ngoba phela izona eziwumongo wedolobha, ukusungulwa kwalo kanye nokuthuthuka kwalo. Kubalulekile ke ukuthi sihlale sihlale sibuye siwuvuse umlando wezakhiwo zakuleli dolobha khona nentsha izokwazi iphinde iqonde ngokubaluleka kwezakhiwo ezithile edolobheni. Sisekuwo umlando wase workshop “Victorian Railway Station”. Lendawo manje isihluke kakhulu kunesikhathi eyakhiwa ngaso. Okokuqala nje izitimela azisahambi nhlobo khona njengoba sezihambela eBerea Station okuyilapho sezithuthela khona abantu.

Workshop entrance

 Lendawo sekuyindawo eyisizinda sezivakashi eThekwini, iheha kakhulu kwizivakashi kanti futhi isinezitolo ezidayisa ezinto ezahlukene kafaka phakathi izitolo zezimpahla kanye nezokudla (ukudla kwesintu nokwaseNdiya). Kukhona nendawo yokuhlala evulekile ebizwa ngokuthi iGugu Dlamini Park. Lena ke indawo yokungcebeleka uma nizihlalele nabangani noma nomndeni nezihlobo ngoba inompheme wokuphumula kanye nezihlalo. Kanti ke ayigcini ngalokho, inedumela lapho amaciko ekhangisa, aveze ubuciko bawo kanye nokudayisa ngamakhono awo. Kufika ngisho amaciko angosaziwayo ezothula amacwecwe awo omculo ikakhulukazi abaculi baka Maskandi abathula amacwecwe abo amasha khona kulendawo.

Kuke kwaba nesikhathi lapho khona ibisengcupheni ekutheni idilizwe, abahleli madolobha bake bacabanga ukuyidiliza lendawo bakhe ezinye izakhiwo ezintsha zesimanje. Lokho kwavinjwa ukuthi iphephandaba iSunday Tribune ibhale ngomlando nokubaluleka kwalendawo kwango-1976 Okthoba 10. Emuva kokunqunywa ukuthi ingadilizwa, kwakhiwa ezinye izakhiwo eceleni kwayo.

Leave a Comment