Isihlahla soMphafa

Isihlahla soMphafa noma Isihlahla soMlahlankosi

Lesi yisihlahla sase-Afrika esihlonishwa kakhulu emphakathini wamaZulu. Umphakathi wakwaZulu ukholwa ngokuqinile ukuthi lesi yiso kuphela isihlahla esingathwala umoya kamufi. Umphakathi wakwaZulu ukholwa ngokuqinile ukuthi uma umuntu efa egcekeni lakwakhe umoya walowo muntu uyohlala lapho futhi uhluphe abanye abantu ngoba ngeke ukwazi ukuthola ikhaya lawo lokuphumula. Ngakho-ke kungumthwalo womndeni ukuhola umoya woshonile ubuyele nawo ekhaya.

Igatsha lesihlahla somphafa lisetshenziselwa ukuhola umoya womuntu oshonile ukusuka endaweni lapho ashonela khona (isibonelo isibhedlela noma indawo yengozi) ekhaya likamufi. Omdala kuzofanele ahambe ayocela imvume esihlahleni ukuze athathe igatsha laso. Ngosuku umndeni okhetha ukuhola umoya ubuyele ekhaya ngemuva kokucela imvume omdala obecele imvume ngeke esakhuluma namuntu okusho ukuthi kumele ahambisane nomunye umuntu. Uma befika lapho kushone khona omdala ophethe igatsha (ihlahla lomlahlankosi) lomphafa uzokhuluma nomufi ambize ngegama lakhe nesibongo sakhe naye azichazeze. Umuntu okhuluma nomufi uzokuzwa ngempela ukuthi umufi ukhuphukela (ehlahleni lomlahlankosi ) egatsheni, uzobe esehola umoya ewusa ekhaya futhi lapho beya ekhaya uzokhuluma nemimoya kuphela hhayi nomunye umuntu aze afike ekhaya.

Leave a Comment