Iphasika Nokwehlukana Ngokwenkolo

Singabantu sikholelwa ezintweni eziningi ezehlukene ikakhulukazi uma kuza kwezenkolo namasiko. INingizimu Afrika yaziwa ngokuba isizwe esamukela noma esizigqanja ngokwehlukana kwmasiko.  Kulesi sinqeshana sibheka kafushane ukuthi lisho ukuthini iphasika kubantu, amaZayoni, amaKrestu kanye namaNazaretha.

Iningi labantu esifundazweni KwaZulu Natali singamelwe amazulu kanti iningi lawo elikholelwa emasikweni esintu. Yize izikhathi zishintsha nezindlela zokwenza ziguquka kepha baningi abasadla ngokudala. Uma ubheka abantu abangamaZayoni kuvamile ukuthi uthole ukuthi asalandela izindlela zokwenza zesintu njengokuhlaba kodwa futhi akuwowonke amaZoyini alandela isintu. Yize kunjalo iphasika umgubho omkhulu kumaZayoni kungabe ayahlaba noma cha kepha ahlanganiswa ukuba ngamaKristu. Noma ngabe avatha izingubo ezahlukene, ashaya isigubhu noma isikhalanga kepha wonke ayaligubha iphasika futhi ayakwazisa ukubaluleka kwalo.

Iphasika lisho umgubho omkhulu kubantu abangamakristu eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni wonke. Abantu basuka ezindaweni ezahlukene bahlanganyele namabandla abo ukugumba iphasika. Akusiwo wonke amabandla agubha ipasika. Ibandla lakwaShembe, amaNazaretha ngelinye lamabandla angaligubhi iphasika. Yize noma elifunda ibhayibheli njengamanye abandla angamaKrestu kepha alandela indlela eyehlukile. Ngenkolo yamaNazaretha athi iphasika lingoJanuwari okuyinyanga aya ngayo entabeni okuyisikhathi esihlukile kumaKrestu agubha iphasika ngo-Ephreli.  

Ngokosiko lwamazulu inyanga ka-Ephreli inyanga yokucenta amaliba. Kusekela kudala impelasonto yephasika, okuyisikhathi sobusika, isikhathi sokulungisa amaliba (amathuna) asuswe ukhula. Iphasika ngelinye lezimpelasonto ezide ezithakaselwe kakhulu kwelengabadi.

Article Overview

The diversity of the country is celebrated as a “rainbow nation”. People have different religions and beliefs, cultures and practices.  In a province dominated by Zulu speakers, the Easter weekend is commemorated differently amongst different groups of people. For Christians like the Zions, Easter means celebrating the death and resurrection of Jesus Christ. Easter which takes place in April is rather different from what the Shembe Church celebrates in January when they go on a pilgrimage to their sacred mountain. For traditionalists, the Easter weekend is for cleaning grave sites.