Imidlalo Yakudala, Sibusisiwe High School

Kudala kwakukhona izinhlobonhlobo zemidlalo abantu ababechitha ngayo isizungu. kwakuvamise ukuthi abantu abasha endaweni uma bethola isikhathi kuhanjwe kuyiwe endaweni ekhathiwe ukuyodlala. Kwakuvamise ukuthi kubekhona abalingiswa abazolingisa njengokuthi badlale umdlalo kaShaka futhi basine indlamu. Kuhambe kwahamba kwabakhona namaqembu aqhudelanayo noma anandisa emicimbini ethize. Lamaqembu ayeshaya indlamu. Njengokuthi inkosi yendawo uma ibize imbizo yomphakathi lamaqembu anandise kuyo. Eminye imidlalo efana nomagalobha, ingqathu, amagendi nokunye.

Abantu babezakhela izinto zokudlala besebenzisa izinto zemvelo njengotshani, inhlabathi, izihlahla, amatshe njalonjalo. Abafana bona imidlalo yabo yayihlanganisa ibhola, ukucupha izinyoni nokuzingela. Yayikhona imidlalo eyayinobungozi njengalowo ekuthiwa uqithi ngoba wawudlalelwa esihlahleni lapho kwakufanele umuntu agxume esuka phezulu awele phansi emhlabathini. Eminye imidlalo abantu babeyifundiswa yilabo ababesebenza kude nasemakhaya ababefika bazobafundisa lokho abakufunde ekuhambeni njengemidanso nohlobo lomculo.

Imidlalo eminingi babengakwazi ukuyidlala ngabodwana kwakufanele babe yiqoqo ukuze bakwazi ukuyithokozela. Ngeminyaka yabo 1970 kuthiwa kwaqala umdlalo ugxumgxa. Lomdlalo wawudlalwa ngabafana namantombazane. Wawufundisana kakhulu ukuthi umuntu akwazi ukukala ngoba kwakufanele akwazi ukuphonsa itshe esikhaleni esithile ukuze akwazi ukudlala.

Sasingekho isikhathi esasibekelwe ukudlala emantombazaneni nabafana. Isikhathi ababesisebenzisa yileso lapho belusile abafana noma amantombazane eyokha amanzi ngoba sasingekho isikhathi sokuhlala umuntu angenzi lutho ekhaya. Nakuba imidlalo babengakwazi ukuyidlala bonke kodwa ayemancane amathuba okuthi badlale ndawonye ngoba imisebenzi yabo yayingabahlanganisi futhi kwakungavumelekile ukuhlangana kwamantombazane nabafana.

Leave a Comment