Iqophe ingoma imeya yeTheku-MTK – Vuka M’ntomusha

Ukhiphe iculo lohlobo olubizwa ngokuthi ama -Piano usodolobha womkhandlu weTheku. Indaba esematheni kulezinsuku iyona lena yokuthi uMnumnzane Mxolisi Kaunda ongumeya wedolobha iTheku ukhiphe ingoma entsha. Kuyimanje abahlali base Thekwini abawuvali umlomo ngesenzo semeya. Imeya yenze into engakaze yenziwe phambilini ukuthi umuntu ongumholi womkhandlu akhiphe icwecwe ikakhulukazi lomculo omusha ofana nama-paino. Loluhlobo lomculo luthandwa kakhulu yintsha futhi yilona oluhamba phambili emalokishini nasezindaweni ezakhelene nedolobha eTheku. Ngisho nasezindaweni zokuqeda isizungu nakhona ufica kudlalwa lomculo.

This image has an empty alt attribute; its file name is MTK.webp
Mnumzane Mxolisi Kaunda

Ezikhulumela yena mathupha uMxolisi, uthi inhloso yokukhipha lengoma ukuthi afike ezindlebeni zentsha ngoba phela ithanda wona lomculo futhi ilalelawona. Ziningi izinselelo intsha ebhekene nazo, okubalwa kuzo izinselelo zemisebenzi, ezokuzithuthukisa, izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo. Lengoma isihlokosayo sithi “Vuka M’ntomusha” uhambisana noManqoba Mtungwa, Esihle M kanye noBantu. UMnumzane Kaunda uthi lengoma igqugquzela intsha ukuthi ivuke izithathe. Balwele izinto abazifisayo futhi babe izakhamuzi ezingcono.

Kuhle ukubona abaholi beqhamuka nezindlela ezahlukene zokudlulisa umlayezo entsheni. Umculo iyona ndlela elula ukudlulisa umlayezo kubantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Futhi ke iyona indlela esebenza ngampela uma ufuna ukulalelwa yintsha ngoba akusiyo yonke ezibandakanya ezintweni zezombusazwe. Umculo iwona onamandla okufundisa ngoba intsha vele iwona egxile kuwona. Noma kungeke kube inani elibalekayo lentsha ezothatha umlayezo odluliswa imeya kulengoma ayikhiphile kodwa khona ukhona umehluko ozobakhona.

Brief overview

The current Durban Mayor, Mr Mxolisi, has released an amapiano song which seeks to motivate the youth to be responsible citizens. The news of his song surprised many people but it can be seen an innovative way to capture the attention of the youth. At the moment amapiano are the most listened music genre by the youth across South Africa.

Leave a Comment