Ihlahla likaZibandlela

Ihlahla lika Zibandlela

Kwabaningi ezindaweni ezahlukahlukene, uZibandlela inyanga lapho besuke bethola isikhathi sokuhlala nomndeni bajabulele ukuba ndawonye njengoba abaningi behlala emadolobheni la abasebenzela khona. Miningi nemicimbi, imidlalo kanye nemibungazo ehlanganisa abantu eba khona, la kuhlangana khona abantu bazijabulisa beneme.

Ngiselapho nje emidlalweni eba khona, ngithi ake sithi qephu qephu ngendaba yomdlalo ka Shameni noma wengoma kaZibandlela eba khona uma kuphela unyaka kwesakaMthethwa Empangeni. Kulomdlalo osuke uxhaswe uMfolozi Municipality, kuhlangana izingodi ezahlukene ezingaphansi kwalo masipala zizodlala ushameni.

Kulelikhasi sizoveza umdlalo owewosOcilwane Empangeni ngonyaka ka 2015, la kwakuhlangene khona izigodi ezahlukene zikhahlelana ngengoma kusiphuka udaka. Kule video efakwe la, ubona izinsizwa zigwazana ngengoma, kuhlephuka udabuluzwane zichomelana ngobugagu nokujabulela okwethu thina sintu esiziqhenya ngakho. Uma kunomdlao wengoma, isigodi sala ubanjelwe khona umdlalo isona esiqala ngokuvula ingoma ukwamukela ezinye izigodi, kuphinde kube yibo futhi omkhaya abavala ingoma uma sekuqedwe umdlalo. Ngithi sina uzibethele ubuke lengoma edlalwa la!

Brief Overview

This article briefs us about the annual traditional dance that takes place annually in December at Empangeni in an area called ‘kwesakaMthethwa’. Traditional groups from different settings compete for the high esteemed title of who is the best in Zulu traditional dance. The insert in this article is the one from 26 December 2015, which shows the pride we take in our traditional dance and practice while also highlighting the enjoyment during the contest.

Leave a Comment