I-Heritage Day ngo-2021

Isizinda 

I-Heritage Day ngelinye lamaholidi azwelonke enziwa kabusha ngo1996 ngemumva kwenkululeko kazwelonke. Lolu suku lugqugquzela ukubungazwa kwamasiko nokwehlukana kwawo eNingizumu Afrika. Abantu bayahlangana badle, baphuze bajabulele okusenza sizibize nge-“Rainbow Nation”. Kepha esikhathini samanje lolu suku ngabe lusho ukuthini?

Phambilini umhlaka 24 Septemba wawaziwa njenge ‘Shaka’s Day’, okwakuwusuku lokugubha noma isikhumbuzo senkosi yamaZulu Inkosi uShaka Zulu. Inkosi uShaka Zulu edume nehlonishwa ngokuhlanganisa isizwe samaZulu esifundazweni saKwaZulu Natali. Minyaka yonke, njalo ngeNtwasahlobo izinkumbi zabantu zihlangana elibeni lenkosi uShaka KwaDukuza (Stanger) ukuzoyihlonipha ngeqhaza layo.

Ngemuva kokhetho lazwelonke ngo 1994, lolu suku lwalungekho ohlwini le Public Holidays Bill. Kepha Inkatha Freedom Party (IFP) yashaya phansi ngonyawo, yaba nesikhalo sokuthi umhlaka 24 Septemba ufakwe ohlwini lwamaholidi azwelonke. Lokhu kwaholela ekubeni nesivumelwano sokuthi kube nosuku lapho bonke abantu baseNingizimu Afrika bezobungaza ukwehlukana kwamasiko. Lokhu kwakuwumqgondo omuhle ukwakha ubumbano.

Ushintsho

Ngenxa yokuthi izinto ziyashintsha ngokuhamba kwesikhathi, ngo2007, u-Jan Scannell waveza ukuthi ukunokuba kubhekwe ukwehlukana kwamasiko, akubhekwe ukuxhumana noma ukuhambisana kwamasiko. Oka- Scannell waphakamisa ukuthi izwelonke libungaze iHeritage Day ngokosa inyama (braai). Lesi isiphakamiso sathakaselwa nawu Archibishop Emeritus Desmond Tutu owaze waba umkhulumeli we ‘Braai Day’ kuzwelonke.

Isiphakamiso sokubungaza ngokosa ‘Braai Day’, kwavunywa i-National Heritage Council ngo- 2008. Ukosiwa kwenyama enye yezinto ezenziwa yinoma ubani engakhethi bala lamuntu okungenye indlela yokuxhumana.

Isimanje

Kungenzeka ukuthi i- ‘Braai Day’ kube iyona ndlela yokubungaza umhlaka 24 Septemba kwezinye izifundazwe kepha KwaZulu Natali lolu suku lusho lukhulu  kubantu balesi sifundazwe. Lolu suku ngolunye lwezinsuku amaZulu azigqaja ngalo ubuZulu bawo namasiko awo. Yize selaziwa nge-‘Heritage Day’ okuyiholidi lazwelonke, ebunkosini bakwaZulu lolu suku lubizwa Umkhosi Welembe okuwukuhlonishwa kwenkosi uShaka.

Article Overview

Heritage Day is one of the newly created (1996) public holidays in South Africa. It encourages celebrating the diversity of cultures that makes up the people of this nation. In KwaZulu-Natal, it was initially known as Shaka’s Day where people commemorated the King Shaka Zulu. Jan Scannell called upon South Africans to celebrate this day as a “Braai Day”. Although a braai is a common gathering, in KwaZulu-Natal this day still has more significance to the Zulu people as it commemorates King Shaka and is celebrated as such.

Leave a Comment