Amaphikankani

Indawo yaKwaMashu idume njengelinye lamalokishi adume ngobugebengu nodlame oludlangile cishe iNingizimu Afrika yonke.

Kepha lesithombe kasiphelele. Yize kuyiqiniso ukuthi indawo yakwaMashu – ebuye yaziwe ngokuthi ises’nqawunqawini – ikhungethwe yizinselelo eziningi eziphazamisa ukuphepha kwezakhamuzi zakhona, kuningi okuhle okungatholakala kubantu balelokishi.

Kwazise phela ukuthi leli lokishi selike lakhiqhiza abantu abaningi abaziwayo kuleli okubalwa kubo uNgqongqoshe uJeff Radebe, abalingisi oHenry Cele, uNomzamo Mbatha noLeleti Khumalo, abaculi oZakes Bantwini noRiky Rick kanye nabanye.

Kwimanje kuqoshwa umdlalo unguchungechunge Uzalo, olubukelwa kakhulu kunayo yonke imidlalo enguchungechunge eNingizimu Afrika.

Kulendatshana ke, siveza iqembu likaMaskandi, AmaPhikankani, elisuka KwaMashu. Leli qembu labantu abasha lihlose ukuyiguqula indlela abantu ababuka ngayo abantu abasha abasemalokishini anjengakwaMashu.

Awuke ubabuke, benza loko abakwazi kangcono.

Nansi enye ingxenye  yokugiya kwabo

Article Overview

The township of KwaMashu, north of Durban, is notorious countrywide for its high levels of crime and violence. However, what is often omitted in the mainstream media is the vibrant cultural experience that the township has to offer. Indeed, the township is home to a community radio station, a performance arts theatre and various sports facilities, which many townships, including mine, cannot claim to possess.

This article therefore details the positive aspects that can be found at KwaMashu and shows a local youth-led Maskandi group from KwaMashu entertaining a welcoming audience at the Howard College Theatre in Durban, with the aim to demonstrate the humanity of the people who reside at KwaMashu.

Leave a Reply