We Bafana, ji-eyi!

Lomlolozelo wawusetshenziswa ngezikhathi zakudala uma abafana bebonakala sebeya emasimini amathole bewashiye ekhaya. Umuntu omdala owayebabuza ukuthi aphi amathole, nabafana baphendule ukuthi asekhaya asele nonina. Lokhu kwakuwumdlalo, ngoba phela kuyaziwa ukuthi amathole awayi emadlelweni. Udlalwa ngokuthi umuntu oyedwa abuze kuthi abanye baphendule ngokuthi ji eyi.
Webafana Ji eyiAph’ amathole? Ji eyiAkonina Ji eyiAzodlani?Ji eyiUmngqushumbaJi eyiEwumbephi?Ji eyiEndlin’ kaGasaJi eyi
Athin’ uGasa?Ji eyiNgendlu yakheJi eyiEmaphahlaJi eyiAphahlazi injaJi eyi
YaqondaJi eyiEhlathiniJi eyiElimnyamaJi eyiYahlanganaJi eyiNamagwababaJi eyiAmabiliJi eyi
Lath’ elinyeJi eyiEmva, emva, kulikhuniJi eyiNjengesinkwa Ji eyiSamabeleJi eyiNeminyovuJi eyiIyakhalaJi eyiIthi tsege, tsege, tsegeJi eyi

English summary
This poem was used when young boys who were looking after the cattle go to the field and leave the calves behind. The old man comes out of his house and asks the boys where are the calves and the boys responded to him, that the calves were at home with their mothers. An old man knows that calves are not allowed to go to the field, he was just playing with the boys. He was happy to see them looking after the cattle.
By: Zanele Shange

Leave a Comment