Vuka Muntu Omusha

 

Sisagubha inyanga yabantu abasha,  sikhumbula amaqhawe akwantu, asixoxe nangalezo ezibalulekile njengabantu abasha banamuhla

 

Muntu omusha

Wena gugu la namuhla

Wena nzalabantu yakusasa

Ndlalifa, wena utotosiwe.

Wena uthandiwe.

Wena uvulelwe amathuba kwathiwa izinhlelo mazibeke

Wena nekusasa lakho phambili.

 

Wemame! Ukhohlisa bani?

Vuka emaqandeni,

Vuka ebuvileni!

Indlu emnyama iyasha,

Abantu bayakhala indlala,

Ikati lilele eziko,

Inkululeko yagcina ngokubikwa.

 

Bazibile. Wena unethezekile.

 

Isimo simuncu.

Iphunga libi.

Imnyama nanendlela.

Sukuma manje.

 

Thatha amandla akho!

Ngabe uhlulwa yini ngempela?

Yini ndaba uvumela ukuba yisithameli kudlalwa ngekusasa lakho na?

Usho ngeqholo ukuthi awunendaba nePolitiki.

“Ipolitiki into yamakhehla nezalukazi”, usho ngokuziqgaja.

 

Lalela, isikhathi siyashabalala!

Kushubile, hhayi kancane!

Thabatha indawo yakho!

Thabatha isihlangu sakho.

Ngena phakathi.

 

Kanti kuyoze kube nini intsha ivuma ukuvalelwa ngaphandle?

Kuyoze kuba nini ukhala ngokuthi ucindezelekile uma wena ungayidlali indima ekukhombiseni amandla akho.

 

*This poem is written as a call to young people to recognise their power as a collective to define their own political agenda in society and to actually work hard to secure a better future for themselves. As we celebrate Youth Month, we must engage in serious discussions as the collective youth of the country.

 

Leave a Comment