Utshwala besiZulu buyelapha

Esikhathini esiningi uma sigula sike sijahe ukubona odokotela ukuze beselaphe. Uma sibona ukuthi imithi kadokotela ayithi shu, ilapho ke esiqala khona ukufuna usizo oluseceleni.

Utshwala ikakhulu ubeer nogologo kuvame ukuthi sixwayise ngabo nobugozi obubudala emzimbeni. Kepha ubuwazi ukuthi utshwala besiZulu buyelapha izilonda eziba ngaphakathi emzimbeni (ulcers)? Uma uphethwe ama-ulcer ikakhulu awesisu (stomach ulcers) ziningi izinto ekumele uyeke ukuzidla njengokudla okunama spices kanye notamatisi ngoba ziyakubhebhethekisa ubuhlungu osuke unabo. Utshwala besiZulu, umqombothi noma ijuba, busiza kakhulu ukulapha ama-ulcer lapho ungasazi uhlanganise ini nani.

Izithombe: google

Ama-ulcer adalwa ukuthikamezeka noma ukuncipha koketshezi (thick layer of mucus) oluvikela ingaphakathi lomzimba wakho. Lolu ketshezi lukuvikela kuma digestive juice kanti uma luphazamisekile kudala izilonda ngaphakathi emlonyeni noma esiswini.

Ukuphuza uhalf wenkomisi yomqombothi noma weJuba ngesikhathi uphethwe izilonda esiswini kuyabuqeda ubuhlungu zigcine ziphelile izilonda. Lokhu kuphuza ukwenza kancane kancane awuphuzi kakhulu.

Article Overview

Most of the time we run to the doctors whenever we get sick but there are times when western medication just does not work. In those time we start to look for other options to heal ourselves. Although we are warned of the dangers of alcohol, you should know that African beer (umqombothi, ijuba negumunxa) heals ulcers. Drinking half a cup of Ijuba/umqombothi now and again when suffering from stomach ulcers can heal the pain and ulcers.

Leave a Reply