Uthando

Uthando luyimvelo. Uthando luyamangaza. Uthando luyabekezela. Uthando luhle futhi lulungile luze lukhuthazwe incwadi engcwele.

Ukushodelwa wuthando kuvame ukuba nomthelela omubi empilweni yomuntu. Lokhu kusicacela imihla nemihla.

Iqhawe laseNingizimu Afrika uNelson Mandela naye waze waphimisa wathi uthando lufika kalula enhliziyweni yomuntu. Asivume ukuthi uthando lumelwe wukugujwa nokunakekelwa.

Ngale misho, ngethula inkondlo ka-Anele Buthelezi waseHammarsdale, lapho khona ebabaza ngothando kuyona lenyanga yothando. Lapha le ntokazi yanda ngamagama, ideka inhliziyo yayo esokeni. Iyafunga iyagomela ithi akukho muntu nalutho eyomhlukanisa nesinqandamathe sakhe.

Awuke ulalele.

Article Overview

In this month of love, we place a spoken word (poem) submission of Anele Buthelezi from Hammarsdale, a township within the eThekwini Municipality. In the poem, Buthelezi declares her undying, passionate love for her companion. She vows that she will stay with him despite the challenges that they may face. She promises, despite possible outside interferences that she and her lover may encounter, that there are no external forces that will be so great as to break the bond that she shares with her love.

1 thought on “Uthando”

Leave a Comment