Usuku Lolimi Lwebele Lwamazwe Ngamazwe

Ngomhlaka 21 Februwari 1952 abafundi baseNyuvesi yaseDhaka bashaya indiva ukuvinjelwa kwemibhikisho yezombusazwe bangena emigwaqweni ukuze balwele ukukungagunyazwa kolimi lwesiBengali njengolimi olusemthethweni e-Bangladesh. Babefuna ukuthi ulimi lwabo lusetshenziswe ezindabeni zikahulumeni najengendlela yokufundisa. Umbhikisho wawunodlame amaphoyisa athatha izinyathelo kwaholela ekutheni kushone inqwaba yabafundi abebebhikisha. Eminyakeni ngamashumi amabili nge-1976 Soweto Uprising amakhulu ezingane ebulawa ezandleni zamaphoyisa.

Usuku Lolimi Lwebele Lwamazwe Ngamazwe luwumkhosi waminyaka yonke emhlabeni wonke obanjwa mhlaka 21 Februwari, wokuhlonipha izehlakalo zaseBangladesh, okuhloswe ngawo ukuqwashisa ngokwehlukahlukana kwezilimi namasiko kanye nokukhuthaza ukusebenzisa izilimi ezahlukene. I-UNESCO isanda kumemezela unyaka ka-2022 – 2032  nge “Shumi Leminyaka Lezilimi Zomdabu“.

Kube nezingxoxo eziqhubekayo mayelana nokwethulwa kwezilimi zomdabu ohlelweni lwezikole zaseNingizimu Afrika. Kuyisihloko okudingidwa ngaso, ikakhulukazi uma kubhekwa imiphumela yethu engemihle yokufunda (ucwaningo lwango-2016 luthi amaphesenti angu-80 abafundi beBanga 4 abakwazi ukufunda), kanye nomehluko ongase ulethwe ukufunda ulimi lwebele. Kunenqwaba yezingqinamba ekungeniseni izilimi zeSintu ezikoleni zethu:

  • Izincwadi zokufunda zizodinga ukuhunyushwa
  • Isilulumagama (vocabulary) asikabi khona  (isib. awekho amagama esiZulu emagama athile esayensi nawezibalo)
  • Ukuqeqesha othisha ukufundisa ngolunye ulimi ngaphandle kwesiNgisi noma isiBhunu kuzothatha isikhathi
  • Ukunquma ukuthi zingaki izilimi zethu ezisemthethweni okufanele ziqalwe
  • Ukubala izindleko
  • Intando yezombusazwe

Nakuba kungewona umsebenzi olula, abantu abaningi banomuzwa wokuthi kubalulekile ukuthi siqale uhlelo lokungenisa izilimi zethu zomdabu ohlelweni lwezikole zaseNingizimu Afrika.

Uthini umbono wakho ngelesi sihloko?

Leave a Comment