Umlenze wamadoda

Umlenze wamadoda

Njengoba nginabile ekhasini lokuqala ngehlambo ebelenziwe ngomunye wosokhaya bakoKhanyile, lelikhasi likhombisa enye yemibukiso ethathwe kulolusuku. Lombukiso ukhombisa ibandla linikwa umlenze wokosiwa esibayeni.

Njengoba uma kuhlatshwe inkomo, inyama ihlukaniswa ngononina, kukhona enikwa abalobokazi njengesifuba sayo inkomo, ibele lona elinikwa amadoda nayo kanye nomlenze nawo onikwa abathile.

Brief Overview

This video shows the men that attended the ihlambo traditional ceremony inside the kraal. It is a rule that after the cow has been slaughtered, that the male community members have to convene at the kraal to feast on the meat that is specifically reserved for them after the cow was slaughtered.

Leave a Comment