Umlando Wesibongo SakwaNgobese

Abantu bakwaNgobese batholakala endaweni yaseNtaba-Ntuzuma ngakwaNobamba eMahlabathini enyakatho neKwaZulu Natali. AbakwaNgobese ngabaseMaQungebeni. Emandulo babehlala emigedeni abantu baze bacabanga ukuthi bangamazimuzimu kwasiza ukubonakala kwemfuyo eningi esingabala izinkomo, izimbuzi kanye nezitshalo ezazilinywa ukuthi babengowona amazimuzimu. Bavelela kakhulu ngesikhathi iNkosi uSenzangakhona kaJama Zulu ethatha isithole sakwaNgobese, uMphikwase ozale inkosi uDingane.

UMphikwase waba nguNdlunkulu wesithupha. Bakhishwa emigedeni ababehlala kuyo banikezwa indawo kusukela eBabanango kuyogcina emfuleni uMzinyathi. Ngalesosikhathi babeholwa nguXongo Ngobese oMqunge. Baphinde bavelela kakhulu sebephethwe nguSihayo indodana kaXongo ngezikhathi zesilo uCetshwayo kaMpande. USihayo uzale amadodana angamaqhawe uMehlokazulu noMkhumbikazulu.

Kuthiwa langa limbe uSihayo ekoMkhulu abanye bamakhosikazi akhe awela umngcele okwakungumfula uMzinyathi uhlukanisa amaZulu nabamhlophe. Kuthiwa bafike baphinga kwathi amadodana oMehlokazulu noMkhumbikazulu bababulala laba besifazane. AmaNgisi afuna ukuthi uZulu unikele ngamadodana kaSihayo ngemuva kokubulawa kwamakhosikazi akhe uSihayo kodwa uZulu wenqaba kwaholela empini. Amadodana kaSihayo alwa kakhulu kulempi. USihayo wabulawa nguZibhebhu kaMaphitha kuhlaselwa izikhulu oNdini ngowe 1883.

Izwe lakwaNgobese lahlukana ngesikhathi sempi, ingxenye eningi inikwe isizwe sabaTlokwa abakwaMolefe nabaseMangweni, KwaMazibuko ngoba uGadeleni Mazibuko nabaTlokwa balekelela amaNgisi empini yaseSandlwana. UMehlokazulu yena ubulawe nguMome esengumkhuzi wamabutho eMpini kaBhambatha. UXongo uzale uSihayo, yena wazala uMehlokazulu ozale uNonjini ozale uGudlumkhonto ozale uMdonswa ozale uThathezakeh obusayo kwaKhiphinkunzi eNquthu.

Izithakazelo zakwaNgobese
Mqungebe!
Mlambo!
Nina bakaNomashina,
Shina ngoba eshanaze umuntu ngejozi!
Xongo!
Sihayo!
BaNtungwa abamnyama!

English Summary
Ngobese people are found at Ntaba-Ntuzuma near Dundee. They are from MaQungebeni clan in the North Coast of KwaZulu Natal. They became well known when King Senzangakhona of Jama Zulu chose Mphikwase Ngobese as his sixth wife. They were given land from Babanango to Mzinyathi River. Mphikwase gave birth to King Dingane. During that time they were led by Xongo Ngobese in Mqunge. They also made their mark when they were led by Sihayo, son of Xongo, during the leadership of King Cetshwayo kaMpande. Sihayo’s two sons were Mehlokazulu and Mkhumbikazulu. Sihayo was killed by Zibhebhu of Maphitha. The Ngobese clan was divided during this war and some people went to live under the Tlokwa, Molefe, Mangweni of Mazibuko clans because they helped during the Sandlwana battle. Mehlokazulu was killed at Mome. Xongo was the father of Sihayo. Sihayo’s son was Mehlokazulu. Mehlokazulu gave birth to Nonjini who was the father of Gudlumkhonto who was the father of Mdonswa who was the father of Thathezakhe who is leading Ngobese clan.

By: Mabusi Kgwete

Reference: Ilanga Newspaper. March 19-21 2012. Page 8.

Leave a Comment