Umlando Wesibongo SakwaNgobese

Abantu bakwaNgobese batholakala endaweni yaseNtaba-Ntuzuma ngakwaNobamba eMahlabathini enyakatho neKwaZulu Natali. AbakwaNgobese ngabaseMaQungebeni. Emandulo babehlala emigedeni abantu baze bacabanga ukuthi bangamazimuzimu kwasiza ukubonakala kwemfuyo eningi esingabala izinkomo, izimbuzi kanye nezitshalo ezazilinywa ukuthi babengowona amazimuzimu. Bavelela kakhulu ngesikhathi iNkosi uSenzangakhona kaJama Zulu ethatha isithole sakwaNgobese, uMphikwase ozale inkosi uDingane. UMphikwase waba nguNdlunkulu wesithupha. Bakhishwa emigedeni ababehlala kuyo … Read more