Umlando Wesibongo SakwaMtolo

Isizwe sakwaMtolo ngesinye sezizwe zokuqala ezazinza ezintabeni zoKhahlamba. Ukufika kwabo lapha, babengahambi bodwa, babehamba nabakwaZizi izihlobo zabo ezinkulu. UKhahlamba ngenxa yokuthi izintaba nemihhume, abaThwa bebehlala khona futhi ibona okusolakala ukuthi abokuqala kulezizintaba. Loluhambo lakwaMtolo olubaholela ezintabeni zoKhahlamba, bahamba baholwa nguDlangamandla umholi owayengamandla ekuphakeni impi uma efika endaweni, wayeqala azame ukwakha ubuhlobo, bese elwa uma isizwe leso abadlula kuso sinempi. Kanjalo nalapha bafika bakha ubuhlobo nabaThwa.

Lobu budlelwane buze benza ukuganiselana phakathi kwamaTolo nabaThwa. AbaThwa bafundise abakwaMtolo umuthi wokunisa imvula. AbaThwa bebenamakhubalo ebebewasebenzisa ngezikhathi ezithile phakathi nonyaka ukudonsa izinyamazane ebebezizingela. Kwase kuthi-ke nabakwaMtolo bafundisa abaThwa ukulima ngoba kwakuyinto eyayingaziwa kubaThwa. Lokho obekwenza ukuthi bangakhi kodwa bazihlalele emigedeni ezintabeni. Into eyadala ukuqina kobuhlobo phakathi kwabaThwa namaTolo ukuganwa kukaDlangamandla eganwa enye yamadodakazi asebukhosini babo abaThwa. Ngalesi sikhathi bese kungasekho kangako ukuxhumana kwamaTolo nabasemaZizini. AbasemaZizini bebethi abasemaTolweni mabehlukane nokuzihlanganisa nabaThwa ngoba bangamasela.

UDlangamandla nabantu bakhe kabakugqizanga qakala lokhu baze banikezwa nendawo ethe xaxa oKhahlamba, beyinikezwa ngabaThwa. Kuthe ngezikhathi zokuhlaselana kwezizwe zabeNguni, abaThwa batshela amaTolo ukuthi mawavele ayithathe yonke indawo yasoKhahlamba ngoba sebeyahamba, ngeke bayingene indaba yokuhlaselwa belele ngabantu abaphethe imikhonto emide. AbaThwa bebengenazo izikhali zokulwa ezifana nemikhonto, amahawu nezinduku. Bebeziphathela izinto zokuzingela ezifana nemicibisholo nokunye.

AbakwaMtolo bagcine sebethatha ingxenye enkulu yasoKhahlamba okwakungeyabaThwa. AbasemaTolweni bebehleli lapho benezinkomo, belima amasimu njengoba nomfula uMkhomazi udabula khona namanzi acwengekile ezintaba zoKhahlamba lapho kwakhuphuza khona nemfuyo yabo.

Kuso lesisikhathi sokubusa kweNkosi uShaka KwaZulu, kukhona indoda yakwaMtolo esuke oKhahlamba yayokwakha ehlathini laseQhudeni enyakatho nomfula uThukela. Lendoda enguGasa ibidume ngokuba nomuthi wezulu nowemvula. Bekuthi ngezikhathi ezithile uShaka athumele izethenjwa zakhe ukuhambisa umhlambi wezinkomo kuGasa ngoba efuna amlethele imvula. Kuthiwa lobu budlelwane buphele langa limbe izethenjwa zikaShaka zilethe izinkomo kuthiwa uGasa ukhale ngokuthi ngeke azamukele lezi zinkomo ngoba zincane.

Izethenjwa zibuyele emuva zibhocobele ziye kwiLembe ukubuyisa impendulo kaGasa. ILembe lithi abaye kombuza uGasa ukuthi hlobo luni lwezinkomo kanti azifunayo. Wase ethi uGasa akazifuni lezi ezizacile ngoba yena akasiyona indoda elambile. Awu yawuchitha umuthi inkonyane, uShaka wadinwa wagana unwabu. Ngoba ethi umhlambi awuhambisile ngeke ufane neminye ngoba kwase kusebusika. Wase eyalela amabutho akhe ukuthi awalande uGasa ngoba ufuna ukumuzwa kahle ukuthi yini lena akhala ngayo. Amabutho eSilo uShaka nangempela agaleleka elibhekise kuGasa. Kodwa kuthiwa awakwazanga ukungena ehlathini laseQhudeni emzini kaGasa ngoba wayelokhu ewajikijela ngezulu abaleke amabutho ayocasha. Izulu elalithunyelwa nguGasa laliduma kuze kunyakaze phansi ngendlela elalinamandla ngayo. AbaKwaZulu babuyela ekhaya bengamtholanga batshela uShaka ukuthi uGasa ubavimbezele ngezulu kwangangeneka nhlobo emzini wakhe.

UShaka wedlulisa isikhashana wase ethumela amanye amadoda ayesephelezelwa izinyanga zendlunkulu, ngesikhathi efika eQhudeni, uGasa wase engasabonwa ngalukhalo esabaleka kudala. AbasemaTolweni babhekana nesimo esinzima ngesikhathi sekutheleka abasemaZizini ababeqeda ukuhlaselwa ngabantu basemaNgwaneni ababeholwa inkosi yabo uMatiwane. Ngaleso sikhathi abasemaTolweni base beholwa yiNkosi yabo uThunzi indodana kaMbongwe.

English Summary
In this article we look at the history of Mtolo people.

By: Mbusiswa Jerry Zuma

4 thoughts on “Umlando Wesibongo SakwaMtolo”

  • Sawubona, noma singazi abakwaMtolo bona bodwa ukuthi babengabakuphi, ngokwazi kwami kudala kakhulu isizwe saBantu amaNguni babehlala ezindaweni esesizazi manje njengamazwe abizwa ngeNigeria, Congo, Cameroon njalonjalo. Babebalekela isomiso nendlala, abanye baya empumalanga ngakoKenya, behla behla (abanye besala endleleni), baze bafika lapha eningizimu. Lokhu kuke kubizwe ngeBantu Migration.

   Reply
 1. Mina ngicela ukwazi ukuthi bakhona yini abanye abantu bakwaMtolo abazibiza ngo Thunzi, ngaphandle kwami. Ngiyawuthanda kakhulu umndeni wami kodwa ngiyafisa ukuhlangana nabanye abantu bakuthi.

  Reply
 2. Mina bengisacela ukwazi ngoTHUNZI kanye noMBONGWE angikaze ngizwe ngabo nasezithakazelweni zakithi kwaMTOLO. okunye ngicele ningiphe zonke ithakazelo zakwa MTOLO.

  Reply

Leave a Comment