Umlando Wesibongo SakwaMtolo

Isizwe sakwaMtolo ngesinye sezizwe zokuqala ezazinza ezintabeni zoKhahlamba. Ukufika kwabo lapha, babengahambi bodwa, babehamba nabakwaZizi izihlobo zabo ezinkulu. UKhahlamba ngenxa yokuthi izintaba nemihhume, abaThwa bebehlala khona futhi ibona okusolakala ukuthi abokuqala kulezizintaba. Loluhambo lakwaMtolo olubaholela ezintabeni zoKhahlamba, bahamba baholwa nguDlangamandla umholi owayengamandla ekuphakeni impi uma efika endaweni, wayeqala azame ukwakha ubuhlobo, bese elwa uma isizwe … Read more