Umlando Nezithakazelo ZakwaButhelezi

Shenge!
Ngwane,
Mthal’ uSokwalisa,
Mthal’ usind’ amadoda
Wena kaMevana aseMcakwini
Wena ongangenqe laseMbizankulu
Nhlavu kazimshayi
Zishay’ abasemuva.
Nina bakaJokojo aMgabhi,
Sizukulwane sikaBhahwana
Sizukulwane sikaSibunywana sakoCothamandla
Mvulana,
Mnyamana kaNgqengelele,
Mbangambi,
Phungashe,
Sondiya,
Mnandinamanondi,
Wena owadliwa zindlovukazi,
zimudla zimlabalabela,
Inyath’ ematheza, eyatheza lapho
Kungathezi khona muntu,
Enaganisa izintombi nanganye nangambili,
Mlambo kaNyathi,
Shenge kaNdaba

Balamana kanjena ke kulomuzi:
UButhelezi uzale uNdaba, yena wazala uShenge ozale uNgwane (uMageba) noMlambo. UNgwane wase ezala uSoncanda, uMpundulwana, uNduvana, uPhungashe, uShabeni noCole. UMpundulwana yena wazala uNguqa, uMpisendlini, uNgongongo, uKhwababa noNqina. uPhungashe uzale uSikhovu, uQwangumbana, uMsicwa, uLubisi, uSababo, uMtshubhana uMevana, uSomahhashi noSonkeshane. uNguqa uzale uMbambisa ozale uMfihleni. uSikhovu uzale uMandulo ozale uMthunzi ozale uZakhele. USababo uzale uLuji ozale uLwandle. Usomahhashi uzale uNdima ozale uNtothoviyane ozale uBusobengwe.

UMlambo uzale uMpondo, uMvulana, uShabeni. UShabeni uzale uNonkonkela, ozale uSohoyase ozale uNokhowane noNhlangu. UMpondo uzale uMtatane. UMvulana uzale uKhoboyela, uMsila, uMabuya, uNqgengelele, uNdaba II, uNomageje noMangekeza.

Izindlu zobukhosi zimi kanje:
Indlu yasekuShumayeleni
UNgqengelele uzale uMnyamana, ozale uTshanibezwe noMkhandumba. UMkhandumba ucelwe yiNkosi uTshanibezwe ukumngenela amakhosikazi akhe ukuze athole inkosana kodwa uMkhandumba akavumanga ngoba phela uTshanibezwe ubesaphila. Ube eseganwa ngamakhosikazi amabili uKaMtshali noKaXulu. KoKaMtshali uzale uMathole, koKaXulu uzale uMaliyamakhanda. UMathole ubengundunankulu weSilo sakwaDlamahlahla, (iNkayishane kaMenzi, iSilo uSolomon). Uganwe ngudadewabo weSilo sakwaDlamahlahla, umntwana uMagogo ozale iNkosi uMangosuthu (uNdunankulu wesizwe samaZulu).

Indlu YaseMbongombongweni
Ukhoboyela uzale uKlwana ozale uBantubensumo ozale uMshikila ozale uNkosiyenhliziyo ozale uMfanawenjinga ozale iNkosi uMzamo ebusayo kumanje.

Indlu yaseMphithiphithini eBule
Umnyamana uzale uMaphovela ozale uMshayeli (uGaklagakla) ozale uThembitshe ozale inkosi umfanuvele Derrick ebusayo kumanje.

English Summary
These are the clan praises and history of Buthelezi people.

2 thoughts on “Umlando Nezithakazelo ZakwaButhelezi”

  1. Impela niyazibala izindlu kodwa angizwanga lutho ngendlu ka MEVANA ESEMCAKWINI.
    Ngakube alukho ulwazi oluphelele noma kungukucisha umlando ngo MEVANE?

    Reply

Leave a Comment