Umkhosi wamaHindu weHoli eThekwini

IHoli umkhosi wamaHindu noma umgubho ohlanganisa inhlanganisela yemibala kanye nokuzijabulisa futhi waziwa nangokuthi umkhosi wemibala, ugujwa minyaka yonke eThekwini. Yisikhathi lapho abesilisa nabesifazane, abasha nabadala behlangana, bapendane ngobunono futhi bejabule. Umkhosi weHoli ugujwa ngoMashi ngosuku olulandela inyanga ephelele (full moon) futhi ugujwa izinsuku ezimbili. EThekwini, iHoli igujwa usuku olulodwa futhi ngokuvamile kuba iSonto. Umgubho weHoli eThekwini ubuyela emuva ekufikeni kwezisebenzi zaseNdiya ezaziphethe amasiko azo adluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane.

Umkhosi weHoli ugujwa ezinkundleni zemidlalo noma emathempelini aseThekwini futhi udume kakhulu kumphakathi okhuluma isiHindi wamaNdiya. Baningi abalandela iHoli kodwa ukwehluka kweHoli umoya wokuyigubha kungakhathaliseki ukuthi igujwa kuphi, nakuba ngokomlando idabuka eNdiya. Kuwuphawu lokufika kwentwasahlobo eNdiya, yingakho kugujwa imibala egqamile kanye nesivuno esihle sabalimi esizolandela.

Umsuka weHoli

Ingqwele (legend ) ejwayeleke kakhulu nedumile indaba yeNkosi uKirayakashyap owayefuna abantu bedumise yena, esikhundleni sikaNkulunkulu, futhi lapho indodana yakhe ingamlaleli, wafuna ukuthi ibulawe. Wenza udadewabo waba omubi ogama lakhe linguHolika, wangena emlilweni nendodana yakhe. Indodana yasinda emlilweni ngokuthandaza kunkulunkulu wayo iNkosi uVishnu ngenkathi ubabekazi/anti uHolika esha waze wafa, yingakho iHoli kwakuyisikhathi sokugubha ukunqoba kokuhle phezu kobubi. Inganekwane (LEGEND) kaLord Krishna iphinde ixhunywe nomkhosi weHoli. ULord Krishna uyakujabulela ukudlala nokusebenzisa imibala kwabathandekayo bakhe ikakhulukazi uRadha wakhe othandekayo, yingakho u-Holi wayenemibono yokunqoba okuhle phezu kobubi kanye nokusabalalisa umuzwa wobunye nothando nabantu abasizungezile.

Imikhuba yeHoli ihlanganisa imithandazo eya eNkosini Krishna e-Krishna Temples, ukusebenzisa umbala obomvu kunkulunkulu bese kudlulela emndenini nakubangane. Abazinikele bagqokiswe okumhlophe ukukhombisa ukulunga, nemibala ebomvu ekhombisa uthando nesineke. Kwezinye izimo ezingavamile njengaseNdiya umlilo webhonsa ubaswa ebusuku ukuze ushise izinkuni ezindala namahlamvu futhi abantu bazigcobe ngomlotha. EThekwini lemikhuba ivinjelwe ezindaweni ezithile ngenxa yezinkinga zemvelo. Abantu baseThekwini bahlangana ethempelini noma ezinkundleni zemidlalo bezokwenza umkhuleko bese ubumnandi buqala uma sebechelana ngempushana enemibala efuthwayo. Bayacula futhi bayadansa emagcekeni, bejabule. Abantu bayahlangana babuyisane, baxolelane bakhohlwe bamukelane njengento eyodwa. IHoli umkhosi ogcwele ubumnandi ohlanganisa ukudlala okujabulisayo, umculo nomdanso kanye nomgubho wokunqoba okuhle phezu kobubi. IHoli ishisa ukuzindla, intukuthelo, inzondo kanye nokuzazisa futhi isebenza njengesikhathi esihle sokukhohlwa izingxabano ezibhekiswe kunoma ubani futhi uqale kabusha.

Ibhalwe: Yoveshine Pillay

Leave a Comment