Ukuthinteka kwemfundo esikhathini samanje

Imfundo ibalulekile ekubeni nekusasa eliqhakazekile. ENingizimu Afrika izinga lezingane eziyeka isikole maphakathi liphezulu kakhulu. Kusukela kuqala ukubakhona ubhubane lwe Covid-19, isibalo sezingane eziyeke isikole ngo-2020 sibalelwa ku-1,2milion okuyisibalo esinyuke ngo-500 000 ngo-2021 ngokusho koMnyango Wezemfundo. Ukungafundi kwezingane kwandisa abantu abangenamakhono esizweni esivele sishoda ngamakhono ekwandiseni amathuba emisebenzi.

Amathuba emsebenzi ayindlala ngenxa yezizathu azahlukene kepha imfundo indlala indima enkulu kulokhu. Uhlelo lwezemfundo alulingani ikakhulukazi ezikoleni zendlu ensundu, ziningi izimfanelo zokufunda izikole eziningi ezishoda ngazo. Uhlelo lokufunda nokungalingani kunomthelela omkhulu ngendlela abantu ababuka ngayo impilo yonkana. Labo abaphokophela ezifundweni baqede umatikuletsheni kubanzima ukukhethe ukufundelanoma imuphi umsebenzi. Uma ubheka imsebenzi yezandla njengo-plumber, carpenter, brick layer naminye ethi ayifane bayingcosana abantu ayifundelayo lemisebenzi. Iningi labantu alisebenzi kakhulukazi emalokishini linokuyibukala phansi eyokuyofundela lemikhakha yemisenzi bancanemele ukufunda ngokubona kwabanye.

Uma ubheka lena ngeminye yemisebenzi ebalulekile nenamthuba kodwa abantu bakithi abawatholi lamathuba.  Izizathu ezenza kube nzima ukuqashwa kulemikhakha noma amathuba ekhona;

  1. Ukuqashawa kwezinkampani ezinkulu ekade zaqala
  2. Ukungabi namaphepha (certificate) afanele
  3. Ukungabi nolwazi olugcwele
  4. Ulimu lokugxumana

Uhulumeni kusekuningi okumele akuthuthukise kwezemfundo ukuze kube khona ukulingana ohlelweni lwezemfundo. Isimo sezemfundo asigculisi neze, kumabanga aphansi iningi lishiya phansi lingaqedile, izikhungo zemfundo ephakeme minyaka yonke ziyabhikisha, kucekelwa phansi imphahla. Ezinye izikhungo zize ziphoqeleke ukuvala ukusebenza ngenxa yothuthuva oludalwa abafundi. Kubuke iseyinde indlela njengoba uhulumeni kungekudala umemezele uhlelo lokuthi yonke imizi eMzansi Afrika uzothola u-10GB we-data mahala. Lokho kuyamangaza uma ubheka isimo senhlalo abantu abaningi abasabhekene naso. Kunabantu abangenawo ngisho ugesi namanzi, abasafunda ngaphansi kwezihlahla kodwa uhulumeleni ubona ukuba na-data kuyisona sidingo esibalulekile. Ziningi izinto ekusamele zibhekwe zilungiswe ukuthuthukisa izimpilo zabantu bakithi. Uhulumeni kusamele abheke kanzulu isimo senhlalo namfundo yabantu abaningi ngaphambi kokuthatha izinqumo ezizosiza idlanzana.

Article Overview

It is often said education is the key to success but in our country many learners drop out before they finish high school. Unemployment is one of many crises that affect the youth of today, including graduates. The system is failing people even when they have the qualifications and the experience. Nevertheless, many people tend to look down on studying trades like plumbing, brick laying and carpentry.

Leave a Comment