Ukusetshenziswa Kwesihlahla uRosilina (Rosemary)

Isihlahla uRosilina (Rosemary) esikhathini sakudala sasitshalwa emapulazini nasezindaweni zabelungu. Lesihlahla sisetshenziswa kakhulu ngabelaphi bendabuko okuyizangoma nezinyanga. Lesihlahla senza umuthi wenhlanhla uma sesithakwe neminye imithi. Loluhlobo alutholakali kakhulu ezindaweni ezihlala abantu abamnyama.

Okubalulekile ngalomuthi ukuthi abantu abawusebenzisayo akufanele beqe isithako noma isikhathi esibekelwe ukusetshenziswa kwawo ngoba kuthi uma wenze lelophutha awube usakulethela izinhlanhla lezo obuzilindile kodwa uletha amabhadi. Kuthiwa ngezikhathi zakudala kwakungavumelekile ukuthi umuntu omnyama abonakale ephethe lomuthi noma izingxenye zawo, wayeboshwa uma ebanjiwe. Kuthiwa abantu ababesebenza emapulazini ababevamise ukubanjwa nawo ngoba bewazi ukuthi usebenza kanjani.

Umama uMaphumulo ungomunye wabantu esibabuze ngokusetshenziswa kwalomuthi. Uthi uyakhumbula besakhula bevakashela abazali babo epulazini ababesebenza kulona ukuthi uma sebebuyela ekhaya babebaphathisa lesihlahla. Uthi babevuka ebusuku bayowuxebula esihlahleni sawo bawufihle. Abelaphi bendabuko bayakwazi ukuwusebenzisa ukuze umuntu angazondwa ngabanye abantu. Isikalo sokusetshenziswa kwalomuthi ukuthi umuntu angagquma izinsuku ezintathu, uma udlule kulesosikhathi umuntu angazithola esehlaselwa ngabantu ngaphandle kwesizathu.

Uma usetshenziswa uhlanganiswa neminye imithi bese wona ufakwe kancane ngoba unobungozi uma weqile esikalweni, uyagquma futhi uphalaze. Umuthi wenhlanhla uma uzowusebenzisa kufanele uwukhiphe ngoba phela uwusebenzisa uma kukhona okufunayo ngalesosikhathi. Uma sewukhishwa umuntu kufanele athathe isinqunga asihlanganise nomnyamathi ageze ngakho.

Kuthiwa isizathu esasidala ukuthi lomuthi utholakale ezindaweni zabamhlophe yingoba nabo bawuthatha njengesihlahla senhlanhla. Okubalulekile ukuthi umuntu noma ezwa ukuthi kukhona imithi yenhlanhla kufanele abe nolwazi lokuthi isetshenziswa kanjani ngasiphi futhi isikhathi. Eminye imithi abelaphi bendabuko bayayiphupha lokhu bathi basuke beyitshelwe ngamadlozi. Inhlanhla evamise ukuthi ilethwe imithi yenhlanhla kungaba inhlanhla yemali noma unebhizinisi lihambe kahle kakhulu. Umuthi wenhlanhla akufanele abantu bakithi bayisebenzise bengagezekile ngoba kuzokwenzeka ungasebenzi kanti umuntu unefu elimnyama noma isinyama. Kudingeka ukuthi umuntu ahlanzeke yena uqobo lwakhe ngokuthi aqale agqume, aphalaze ngeminye imithi yokuzigeza.

By: Nqobile Mdabe

3 thoughts on “Ukusetshenziswa Kwesihlahla uRosilina (Rosemary)”

  1. Manje mangisifuna ngingasithola kuphi futhi kanjani ngoba emakhemisi basithengisela into engasizi futhi engayi ndawo 0606171015 ngiyatholakala kulamanamba

    Reply

Leave a Comment