Ukusetshenziswa Kwamanzi

Kuqala abantu babephila ngezinto eziyimvelo ngoba zazingekho izitolo nezindawo lapho babengathenga khona izinto ezazingabasiza baphile. Imvelo into oyifica lapha emhlabeni eyadalwa uNkulunkulu, isetshenziswa yinoma ngubani futhi ayikhokhelwa. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi izinto zashintsha ngoba kuningi okukhokhelwayo. Bathi abantu abadala babengazi ukuthi kuyofika isikhathi lapho bekhokhela khona amanzi nokuqala ukubasa umlilo sekwaba yimali ukukhanyisa endlini sekwaba yimali. Kanti zonke lezinto babezenza mahhala. Kuthiwa kwakumnandi kusadliwa ngoludala.

Kuthiwa amanzi kuqala ayesetshenziswa noma yikanjani ngoba zazingakabikhona izifo eziningi njenga namuhla. Kodwa kwakuhlukile ukuwasebenzisa amanzi kuqala kwakukhona iziphethu kanye namanzi aphuma phakathi kwamadwala. Kuthiwa lawomanzi ayemnandi ngenxa yokuthi ayimvelo futhi ayengathakwa ngalutho adlula lawa aphuma empopini futhi ayabanda ngisho noma kuthiwa yisehlobo. Futhi uma ngabe ubuvakashele indawo enalawomanzi uma ugeza ngawo unesikhumba esinezinduna kunenkolelo yokuthi isikhumba siyelapheka. Kunendawo eMbumbulu esigodini sasoDidini, kunendawo eyayi plazi lakwaMdlalose kodwa sekwabekwa abanye abantu ukuthi bahlale khona. Abantu bakhona baphuza amanzi aphuma emadwaleni kuthi eduze kwamadwala kubenomfula abantu abawusebenzisela ukuwasha nokuphuza imfuyo yabo.

Abantu bakuqala babeyazisa imvelo futhi beyigcina ihlanzekile kungafani nesikhathi sanamuhla lapho abantu belahla udoti noma yikanjani bengcolisa amanzi abo. Ngesikhathi sasehlobo abantu babengawasebenzisi amanzi emifula noma imithombo ngenxa yezimvula babebekela imiphongolo noma izitsha ukuze bathole amanzi, lokhu kwakubasiza ngezikhathi zesomiso ebusika ukuthi babe namanzi enele. Babewasebenzisa ngokuphuza noma ukupheka amanzi emvula futhi ahlanzekile. 

Okwakusetshenziswa ukukhanyisa ekhaya
Ezikhathini zakudala abantu babengawasebenzisi amakhandlela noma izibani ngoba zazingekho. Kwakuthi uma sekuqala ukuhwalala baqale balungiselele ukulala ngoba kwasekuzoba mnyama bangabe besabona. Ngokushintsha kwezikhathi kwaqala kwabakhona iziphefu zikaphalafini ababezakhela bona abantu ngokusebenzisa ibhodlela noma yikopi, yindwangu noma yintambo bayicwilise kuphalafini bese beyayilayitha bayifake ekopini noma ebhodleleni bavule imbobo encane. Lokhu kwakubanika ukukhanya endlini uma sekuhlwile. Ngalezozikhathi nezinto ezifana nomentshisi zazingekho, ukubasa umlilo kwakuthathwa amatshe angasiwona umgubane amabili bawashayanise phezu kwezinkuni kuze kuphume umlilo. Zonke lezinto zazingathengwa, namhlanje uma uzobasa umlilo kudingeka ukhiphe imali.

English Summary
Long time ago there was no tap water, people used rivers or springs for water. Most people mainly used spring water for drinking and river water for washing and for livestock but where there were no springs people woke up early in the morning to collect their water and late in the evening. People used spring water for medicinal purposes, for instance if you had a skin problem. There are areas where they still use spring water in Mbumbulu, Didini area. 

There were no lights and people used to sleep early and as times changed they started to make paraffin lamps where they used tins or bottles and a piece of cloth or string soak it in paraffin light it and put it in the bottle or tin. To make fire they used two stones and rubbed them together over a pile of wood until it made fire. People used natural resources for survival in the olden days and today they pay for everything. 

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment