Ukulungiswa kwezinwele

Kusukela emandulo ukuzithanda nokulungisa izinwele zethu thina bantu bendlu ensundu kuyinto esegazini. Uma ubheka umlando nendlela izinwele ezilukwa noma zilungiswa ngayo kwehlukile kwezinye izinhlanga. Uguquko lokuhamba kweminyaka kutshengisa ushintsho nokwephucuzeka ekulungiseni kwezinwele (zulu hairstyle). Ukulungiswa kwezinwele kuhamba nosiko mpilo (culture) lwabantu kanye nobunikazi uqobo (identity).

Izitayela ezinjengamagonda (box braids), amadredi (dreadlocks) kanye nokugunda ikhathi (afro- cut) ngezinye zezinhlobo zisukakudala kangangoba uma ubheka umlando uzithola ezithombeni zase-Egypt. Lezi zitayela zazi setshenziswa ngokuhlukanisa ababtu abanemali nobasuka ebukhosini kanti zisasemgangatheni nasesikhathi samanje. Uma ufunda kabanzi ngama hairstyle abantu uzothola kuthi ngeminyaka yabo 1878 kwakusadume ukutresha okuwukuqondisa izinwele ngento eshisayo lapho wowathola amachokama (dandies) ezimise zabheka phezulu izinwele. Nakuba ukushintsha kwesikhathi kuletha uguquko kepha uma ubhekisisa uyabona ukuthi zisekhona izimpawu zezitayela zasendulo

Kuye kuthiwe ubuhle bomuntu wesifazane buqala ezinweleni. Lokho kungenxa yendawo noma inqaza izinwele enalo ekwakhekeni noma ekubukekeni komuntu wesifazane. Izinwele zabantu zilungiseka nanoma ingayiphi indlela, kusukela ekuzilukeni kuya ekuzibopheni okwehlukene. Baningi abesifazane abathanda amahairstyle ezinwele zabo ngqo. Osaziwayo abafana no Nandi Madida, Zozibini Tunzi, Pearl Thusi no Claire Mawisa ngabanye besifazane abathanda ukwenza ama hairstyles ngezinwele zabo zokuzalwa.

Yize sekwaba khona izichobo ezahlukene ezithambisa izinwele ezifana nerelaxer nazenza izinwele zabantu zibe ama curls. Esikhathini samanje ama hairstyle esebuye enziwa nama extension nama weave anhlobonhlobo kodwa ukuluka nokugunda izinwele kusathandwa abaningi.

Umthombo

Article Overview

Black hairstyles date back to centuries ago. Hairstyles like dreadlocks, bantu knots, afro cuts/ shape-ups show that there are iconic hairstyles from as long ago as ancient Egypt. Hairstyles have been used to signify cultural difference among communities and some have evolved around conversations about black identity. Wearing hair in a particular way has been a lifestyle for black people. Dandies are an example of how Zulu-speaking men wore their hair.

Although there are extension and wigs nowadays, celebrities such as Nandi Madida, and Zoibili Tunzi continue to style their natural hair beautifully.

Leave a Comment