Ukuhlinzwa kweNkomo II

Kulamakhasi amabili adlule (lapha nalapha) sibhunge ngendaba yokuhlatshwa kwenkomo, ukuhlinzwa kwayo kanye nokwabiwa kwayo, siphinde sakubeka obala ukuthi kuneminye imibukiso eseza mayelana nakho ukuhlinzwa kwenkomo. Kulelikhasi ke, sikhombisa omunye umbukiso wokuhlinzwa kwenkomo, iphinde ihlahlelwe ibandla esibayeni kwaLanga ngenkathi kunomcimbi weHlambo. Lana siveza inkomo yethiwa umnumnzane, kanye nebandla seliqala ukuhlinza, likhipha nesikhumba sayo inkomo, njengoba kubekiwe kwenye ingosi yethu ukuthi inkomo ihlinzwa kanjani, kusuka ekuyetheni, ekuyihlinzeni amanqina kanye nokuyikhipha isikhumba okuvelayo kule vidiyo.

Brief Overview
This article shows the second part of slaughtering the cow, where the cow’s skin is peeled by the herdsman responsible for slaughtering. The video shows the original content on how this is actually done to accommodate our wide audience, some of whom have never seen this before.

Leave a Comment