Ukuhlinza Inkomo

Uma kuhlatshwa inkomo, abahlinzi kanye nomhlahli abakhethiwe ibona abangamela lo msebenzi osuke uzokwenziwa. Ngaphambi kokuba kuhlatshwe inkomo, abahlinzi bageza izandla, bese kuthi lo ozoyihlaba akhothiswe utswayi noma usawoti ukuze abantu bengakhishwa isisu uma kuwukuthi loyomuntu udla izibiba. Emva kokuhlatshwa kwenkomo, umnumnzane uyayetha inkomo, uma eyetha ufaka isinqindi sakhe enhla kwesixhanti, adabule ngapha nangapha kobilo lona lwasala phakathi. Adabule phezu kwesifuba aye ayophuma phansi ebeleni, njengoba kuvela nje kule vidiyo efakiwe yokuhlinza. Umhlinzi ke uyabe eseqala phakathi naso isifuba ehle eze ekhwapheni, akhuphuke nogalo, eze emanqineni kodwa angawahlinzi amanqina lawo. Kulandela lapho usehlinza isikhumba asehlise emanqineni, emkhonweni aze ayoma ngesiphanga sayo inkomo, nasemlenzeni kwenziwa into eyodwa, bese kwehliswa esixhantini.

Kwesingenzansi isikhumba sehliswa kahle, ngaso leso sikhathi sokuhlinza kuthunywa umkhapheyana kumnumzane walayikhaya eyocela ukhamba lwabahlinzayo esibayeni. Kuyinto yethu thina sizwe sikaMageba ukuthi uma kusetshenzwa kube kudliwa, umkhapheyana lo kuningi akakwenzayo uma kuhlinzwa, njengoba kuba wuye futhi owabela abahlinzi amantshontsho, yibona abahlanza baphinde balethe izinqoko zokubeka inyama baphinde babase nomlilo wokosa incoso leyo. Emva kokuhlinzwa kwenkomo, kunqunywa umshoba wayo inkomo unikwe usokhaya wakuloyomuzi.

Brief Overview

In the previous video we saw how the cow is slaughtered during the traditional ceremony. This article gives clear details on how this is done and also on the different roles played by those involved in this whole process.

Leave a Comment