Ukuhlawula emadolobheni

Ukuhamba ukubona, kubantu abakhulele ezindaweni zasemakhaya kuyamangaza abakubona emadolobheni. Emalobheni vele asiphilwa isintu ngoba indawo yokusebenzela nokuzama impilo kodwa ke okuningi okuthinta okwesintu osekushaywa indiva ngampela. Kulokho nje singabala indaba yokugezwa komuzi wendoda uma kukhona owonile, ukuhlawula. Uma ibhungu lone umuzi womnumzane ngokwesintu umuzi uyagezwa. Ukuhlawula ke kuhluka ngezigodi ngoba kwezinye izindawo kuba inkomo ephelezelwa izimbuzi zokugeza umuzi kanye nokugeza izintombi zesigodi. Kanti ke kweminye imizi kuba izinkomo ezimbili nabo benza ngesiko lakulowo muzi kanye nesiko lesigodi. Uma intombazane izithwele, isisu besibikwa kubo kwalowo oyonile. Ibiqhutshwa onina bayo, baze bayofika kubo komfana oyonile, ifike imkhombe. Uma umfana eneqiniso futhi ekuvuma ukuthi ungene esibayeni somnumnzane ngesinxele kube sekulindelwa inhlawulo yokugeza umuzi kayise wentombazane.

Okwasesilungwini kuhlukile ngoba alikho isiko elimile lokuthi uma umuntu one umuzi wendoda kumele enze kanjani. Ngisho khona enkabeni yedolobha eThekwini la okugcwele khona abanye babantu abasuka ezindaweni ezinensika eqinile yokugcina kwamasiko. Nabo sebehambisana nesimanje kwezinye izinto. Esikhathini samanje ikakhulukazi emadolobheni amakhulu sekuthintwana ngezingcingo imndeni yombili ukuthi kukhulunywe ngendaba yenhlawulo. Nakhona lapho kuyenzeka kungakhulunywa ngisho ukukhulunywa phakathi kwemndeni ngoba kukhona abangakuboni kubalulekile ukuthi kugcine kwenzekile lokho. Kunzima khona ukubona izinto zesintu zishabalala kodwa abantu sebephila ngendlela evuna bona. Kanti ke okunye abanye sebethandana ngisho nabezinye izizwe lokho okwenza indaba yesiko kungabi yinto enakwayo ngaphandle nje kwezindleko zokukhulisa umntwana.

Brief Overview

With modernization and westirnization it seems like people have gradually moved from practicing traditional norms. It is not surprising that most of those that stay in the townships, surbubs and cities no longer conform to traditional practices due to the mixture of different cultures present in these places. This articles highlights the differences between modern culture and the original one on pregnancy and processes relating to it.

Leave a Comment