Ukuhlahlelwa kweNhloko

Sikubeke obala ukuthi inhloko ihlahlelwa ngelanga elilandela elokuhlinza. Ngakusasa ekuseni umhlahli uyabuya esezoqedela. Ngokujwayelekile inkomo ihlahlelwa esibayeni, kodwa ke esikhathini samanje sebekushintshile lokho, nangaphandle isiyahlahlelwa. Ngaphambi kokuba umhlahli aqale ukuyihlahlela, uqala ngokuhlamba izandla, aqale ngokuhlahla inhloko, nakho okuzikhonjiswa kuleli khasi.

Uqala ngokuhlinza isikhumba sayo inhloko, alandelise ngokukhipha isikhanda, bese kuthi ubuchopho bayo bulahlwe noma kunikwe izinja, kodwa ke manje abanye babupheka kanye nenyama ebhodweni kodwa busuke bufakwe bodwa eceleni ngoshekhasi. Isikhanda senhloko sehlonywa phezu kwendlu yabadala siboshwe ngentambo. Emva kwalokho kukhishwa amadevu nemihlathi yayo inhloko, okuthi ingxenye enkulu yayo inhloko ihlahlelwa ngembazo kuphihlizwe amathambo. Emva kwenhloko kulandela ukuhlahlelwa kwesifuba sayo leyonkomo belu.

Brief Overview

This article is about ukuhlahlelwa kwenhloko, which in essence means cutting the slaughtered cows head into separate pieces so that it can be cooked properly. This article shows the video of how it is done as it was recorded live.

Leave a Comment