Ukucela Inala II

Engxenyeni yokuqala sigcine ngenhla kwamadolo ngokunaba ngomkhosi kaNomkhubulwane, kodwa ke sendlalele ngokucelwa kweNala, okuba umkhosi wokuqala ngaphambi kokuba komkhosi kaNomkhubulwane. UNomkhubulwane ulandela wona lomkhosi wokucela inala njengomvula nkundla womkhosi omkhulu wokucela imvula uma izwe libulawa inkemane imvula ingabonwa evundisa amasimu uma kulinyiwe.

Uma sekuqediwe ukugaywa utshwala ngalembewu buhanjiswa emasimini ngezigubhu ezingazange zigeqwe. Lensimu iba sentabeni, okuthi zona lezintombi kuba izona ezishaya igabade okuthi uma seziqedile ukulima ziphindele emzini waso lesisalukwazi esidala. Okuthi ngakusasa kulandela amakhosikazi anezingane ezincane alubhekisa kulowo muzi wesalukwazi afike azinqumise emnyango ukuze uma zivuka izintombi lezi zibeqe, lokhu okwenziwela ukuba izintombi zingangenwa isilonda.

Emva kwalokho izintombi zibuyela emakubo, kuphela ziqaphela ukuba eziqomile zingahlangani namasoka azo, kuze uma namalungu amathathu ummbila weNkosazana. Emva kokulima lensimu bonke abantu bayaphuma beyolima namanye amasimu. Uzothi ungaba malungu mathathu futhi lona wasemilimileni ziphume izintombi zihambe zikha imikhwani kuwo onke amasimu, zihambe zikhala zithi: “Maye ngokudla kwethu! Maye ngamabele ethu! Maye!” La makhaba ziye ziwalahle emfuleni omkhulu emuke namanzi kuthiwe kwemukiswa impi kaNomkhubulwane. Izintombi sezizogeza ibomvu kuwo lowo mfula ziphindele emakubo ziyoqala futhi impilo yazo njengenjwayelo.

Brief Overview

This second part of the ceremony titled ukucela inala is the continuation of the initial article on this topic. This ceremony is pre-inauguration of the ceremony called uNomkhubulwane which relates to requesting rain during drought seasons in traditional settings.

Leave a Comment