Ukubongwa Komntwana Edlozini

Ukubongwa kuwusiko olwenziwa emakhaya okuye kuthi uma kuzelwe abantwana lwenziwe ngenxa yokukholelwa ekutheni abantwana sibaphiwa abangasekho. Kweminye imizi kuye kwenziwe lolusiko umntwana ezelwe kanti futhi nasemandulo lwalusheshe lwenziwe ngenxa yokuthi imfuyo yayikhona emakhaya. Ukubonga umntwana kwenza ukuthi umntwana angabi nezinkinga ekukhuleni kwakhe kanti umntwana uma engabongwanga uba uhlupho nje angalawuleki. Ukubonga umntwana kwenziwa ngembuzi futhi kwenzelwa esibongweni sakhe lapho kuzalwa khona uyise. Akujwayelekile ke ukuthi umntwana abongwe uma unina noyise bengashadanga ngoba lowomntwana usuke etholakale ngaphandle komshado nakuba besuke bemuphiwe idlozi kodwa basuke bephule umthetho wabadala, ngaphandle ke uma bethole lowomntwana base beyalobolana bashada ngendlela efanelekile.

Uma umntwana ebongwa kuthathwa imbuzi esibayeni noma ithengwe uma kuwukuthi akufuyiwe kulowomuzi, imbuzi ithengwa uyise womntwana. Uma isithengiwe bese ishiselwa impepho emsamo nomntwana ekhona emsamo. Uyise womntwana uyena oshisa impepho abonge kubantu abadala ngokumupha abantwana bese enxusa edlozini ukuthi libakhulise abantwana, libagade nomangabe bakuphi. Uma abantwana befunda uyabanxusela ukuthi baphumelele baze bathole nomsebenzi, bagane okanye baganwe.

Imbuzi leyo iyabulawa ilengiswe emsamo, bese kuvukwa ngakusasa iphekwe idliwe iwo wonke umuntu. Abantwana bafakwa iziphandla ezandleni, abesilisa bafaka esandleni sokudla kuthi abesifazane bafake esandleni sangakwesobunxele ngoba bona basuke besazoya kogana babize esinye isibongo. Kweminye imizi bayathelwa nangenyongo yayo imbuzi bese iyafuthwa ilengiswe emsamo.

By: Zanele Shange

Leave a Comment