Izinkolelo Ngokukhulelwa Nezifo Zabantwana

Akumele umuntu okhulelwe afake ingubo embambayo noma emukala kakhulu isisu noma umzimba, ngoba kusuke kubalekiselwa abathakathi ukuthi bangalwazi usuku lokubeletha, bangathwebuli ingane bayenze utikoloshe ngoba ngokubona isisu bayakwazi ukungathekisa ukuthi umuntu usenezinyanga ezingakhi ekhulelwe bese benza imikhuba yabo. Kuyenzeka ukuthi abathakathi bayithwebule ingane isasesiswini, umuntu athole esekhulelwe isilwane noma umoya yena ungazi.

Uma umuntu esanda kuthola ingane noma ukubeletha akufanele ukuthi ajwayele ukuthi uma ingane ivuka esadla noma ikhale bese umuntu eyeka ukudla ungakaqedi ngoba ufuna ukuyincelisa noma ukuyithulisa noma uyishintshe inabukeni. Kangangoba umuntu azithole esedla ebe encelisa.

 • Kuthiwa ngokuyithatha ingane izohlala ikhala njalo uma unina eqala ukudla.
 • Kuthiwa akumele umuntu okhulelwe adle kakhulu uswidi noma izinto ezinoshukela kakhulu ngoba ingane iyohlale igxiza amathe.
 • Kuthiwa umntwana osekhulile akumele aqhubeke nokuncela ibele, ngoba uyoba isilima futhi akumele adle ngesipuni sosana ngoba kuthiwa uyoba isilima ashaywe ontanga yakhe.
 • Kuthiwa unina wengane uyakwazi ukuyizwa uma ichamile noma ikhala uma engekho ekhaya. Lokho ukuzwa ngokuhlaba noma ngobuhlungu emabeleni.
 • Kuthiwa noma izulu lizoduma usana lubonakala ngokuzibhonqa, ludonseke inkaba.

Izifo Zabantwana
Ibala: Kubizwa ngebala ngoba kubonakala ibana sengathi limhlophe entanyeni yomntwana osanda kuzalwa. Abanye bathi ishashazi. Kuthiwa uma ingasheshanga ukubonakala iyaqhubeka ihambe ize ifike kukhakhayi lokho okungabangela ukuthi ingane idlule emhlabeni. Uma lisheshe labonakala leshashazi liyelapheka ngokuthi ingane ichathwe ngemithi ethile. Uma isichathiwe iyaphela leyonto. Uma izochathwa ingane kubalulekile ukuthi kubhekwe isimo sezulu. Kufanele ichathwe uma amafu emahle esibhakabhakeni.

Inyoni: Esinye isifo sabantwana kuthiwa inyoni noma isolwa, uma inesolwa ingane ibonakala ngokuthi iqubuke emzimbeni wonke. Naso lesifo siyelapheka njengeziifo eziningi ezinye. Silashwa ngokuthi ingane ichathwe ikhishwe ukungcola lokho okungaphakathi. Kunenkolelo yokuthi lesifo sibangelwa yizinto esuke iphume nazo kunina imeqo nezichitho akade ezithola komnakwabo noma izinto ezingadingeki ekade zidliwa unina wayo ingane esakhulelwe. Nakhona kubalulekile ukuthi babhekisise isimo sezulu ukuthi sinjani ngaphambi kokuchatha ingane.

Amasiko aqondene nengane
Kuthiwa ingane ezelwe ekhaya eligcina amasiko njengokugcaba kufanele isiko lelo lenziwe ekuseni namafu emahle. Kunenkolelo yokuthi uma beligcine isiko izulu lingelihle isibonelo isiko lokugcaba, ziyabhibha izingcabo. Futhi kubalulekile ukuthi igcatshwe umuntu ovumelekile noma onelungelo hhayi noma ngubani. Kweminye imizi kuba isalukazi sakhona esenza lomsebenzi sibambisene nezinye zomndeni. Ingane iyathathwa ingeniswe esibayeni ngoba amasiko nemikhuba eminingi yenzelwa esibayeni ngoba kunenkolelo yokuthi abadala balele khona. Isikhathi esiningi ingane yenzelwa isiko lakubo kayise kodwa kuyenzeka enye ikhalele elakubo kanina ngokulandela izinhlelo ezithile bayayenzela.

Uma umfana emithisile ekhaya engakasho kubonakala ngokuthi axabane noma aliswe omunye kwazalwa naye babange izinto ezingekho kodwa kuzothi uma intombazane isitetile umfana aphinde azwane njengakudala nalowo wakubo. Kunenkolelo yokuthi ingane izofana nalowo akade belwa naye ngokuma noma ngokwenza.

 • Umama wosana uma kunomcimbi noma kuhlatshiwe ekhaya noma emndenini noma kamakhelwane, uma sekudliwa kumele ayinike omunye ingane ukuthi ambambele yona khona ezodla. Noma ayitete aqikelele ukuthi amafutha enyama noma isobho layo inyama aliyithinti ingane. Uma eseyithatha ingane kulowo ombambele kumele aqikelele ukuthi ugeza izandla ngamanzi nensipho umama wengane ngaphambi kokuba ayithathe ingane. Kuthiwa usuke egwema okubi okungenziwa yilabo abasuke bedla nabo esithebeni ngoba abanye abantu basebenzisa imithi emibi engaba yingozi enganeni.
 • Okunye ukuthi lenyama isuke ikhulunyelwe empephweni, ngaleyondlela amafutha enyama azoletha abangasekho ukuthi bahlale kabi enganeni, igule njalo noma ihluphe ngokukhala njalo ngoba bobe sebehleli kuyo ingane.
 • Kuthiwa abanye abantu bagqihile ngemithi engadingi kusondeliswa nengane, nemeqo azoyeqa unina wosana endleleni yiyo ezoleka ingane ikhale ize ishonelwe ukhakhayi phakathi ishone.
 • Umama wosana uma ehamba uyalushiya usana noma akhamele ubisi esitsheni ukuze abasele nengane bakwazi ukuyinika. Uma esebuyela ekhaya esephuma lapho kade eyekhona ucosha izibi zendlela azofike ashunqisela ingane ekhaya ngazo. Futhi uma sekulalwa, kuthiwa zixosha imimoya emibi ebingahlasela ingane ebusuku. Imimoya lena izozwa kunuka lezizibi bese ingasangeni kulomuzi idlulele kwenye indawo. Kodwa makukhona inyamazane bayazishunqisa njalo makulalwa khona ingane ingeke ihluphe ngokukhala.
 • Uma uyintombazane esancane noma engakaqomi, awulali ubheke phezulu umise amadolo, kuthiwa ngokwenza kanjalo uyavuleka esithweni sakho sangasese, kubengathi uhlale uhlangane nomuntu wesilisa, noma likhona ihlo lobuntombi kodwa kubangathi ligudlukile endaweni yalo.
 • Kuthiwa akuyiwa emfuleni seliyoshona ilanga, ngoba uzobuya nemimoya emibi. Kuthiwa imvamisa laba abathakathayo izilwane zabo bazifihla emfuleni nasemihosheni bazilanda uma bezozithuma kuphela. Manje uma umuntu eyokha amanzi sekuhwalala kuthiwa izilwane zizongena emanzini. Uma kodwa isimo siphoqa ukuthi umuntu awakhe ntambama amanzi kumele athathe ilahle lomlilo esangaphandle kwegceke, acele ongaphakathi ekhaya amlethele noma awashiye ngaphandle amanzi ayolanda ilahle azolifaka emanzini uma ungabasiwe umlilo kusetshenziswa uthi lukamentshisi ngokwenza lokhu ziyaphuma izilwane azibe zisangena ekhaya zisala ngaphandle. Uma umuntu engakwenzanga lokhu zingena kulelokhaya zidle amasi zidle nokudla kwezingane, uma uziphakela zikhale ngokungasuthi kanti yizo ezidla ziqedele ingane. Asebethombile kuphela abangaziboni zibuye zidlale ngabo zilale nabo bengazi bengaboni, laba abangakathombi yibo abazibonayo futhi badlala nazo.

By: Nelisiwe Hlongwane

English Summary
This article looks at beliefs associated with pregnancy, illnesses associated with children, traditions performed for children and a belief of how a young man was identified if he impregnated a woman and wants to keep it a secret. In the Zulu culture or tradition there are a lot of things that a woman should observe when she is pregnant like the type of clothes she wears. For instance: it is not allowed to wear something that is tight or that can show your stomach to other people because there is a believe that witches can be able to estimate that term of pregnancy and can harm the baby by making it a zombie. Also food eaten by a mother-to-be is important to choose eat healthily.

Infants illnesses can be caused by the food that a mother ate while pregnant or by her rivals who used umuthi towards her because of their differences. Some of these illnesses can be fatal but if they are identified at an early stage can be cured by using traditional medicines. Most of the illnesses associated with infants should be healed when its sunny by administering an enema to clean the system.

Custom or tradition should be performed by the eldest member of the family. In most cases it is done by old women who carry the child to the kraal because they believe ancestors spirits are found in the kraal.
Not everybody or every man takes a responsibility when impregnated a girl. Elders had a way of finding out about these secrets by the behaviour of the young man in question.

By: Nelisiwe Hlongwane

2 thoughts on “Izinkolelo Ngokukhulelwa Nezifo Zabantwana”

 1. Wow I have been on the internet the whole night trying to understand this inyoni thing. By far this was the most useful post I read. People assume just because white people don’t write about it on the internet then it doesn’t affect us. Now u can sleep in peace because of your post. Wish there were more posts like this…

  Reply

Leave a Reply