UFelix Dlamini

Igama likaFelix Dlamini lingelinye lamagama akhethwa ngesikhathi kushintshwa imigwaqo yeTheku namaphethelo. Ugwaqo uBrickfield washintshwa waba uFelix Dlamini.

Ngokusho kukaMathew Savides, umgwaqo uBrickfield uholela kwinkambu noma indawo lapho kwakwakhelwa khona izitini, phecelezi bricks ngesikhathi sakudala eThekwini. Lokhu kuveza ukuthi laqhamuka kanjani leligama owawuqanjwe ngalo. Nakuba lisasentshenziswa elikaBrickfield uma kukhulunywa kepha selaba uFelix Dlamini.

UFelix Dlamini ayaziwa ngokuba usonhlalakahle, isikhulumi,umhlanganisi nokuba umfundisi waba umlawuli okanye imenenja yokuqala yendlu ensundu ukulawula iTheku. UDlamini wazalwa mhlaka 21 Sebthemba 1940, ezalelwa eHighflat, eXopo. Waqala amabanga aphansi eMhlabashana Primary School, waqhubeka wanze amabanga aphezulu eMariannhill Junior Secondary. UDlamini wabe esefundela ezonhlalakahle (social worker) eNyuvesi yaseZululand. Wazibamba zaqhina kulomkhakha waze waba ngumongameli weSouth African Black Social Workers Association (SABSWA) kusuka ngo-1982 nango-1992.

UDlamini waba negalelo ekusungulweni kwe- Umlazi Peace Committe ngo-1991. Ngonyaka ka-1996 waba-usihlalo we-ANC Durban South Region. Wayaziswa kakhulu ngabalingani bakhe, wayethobekile futhi ezimisela ngomsebenzi wakhe.

Kusukela ngo-1998 waba sekomidini eliphezulu lesifundazwe le-ANC. UDlamini waba kuMember of the Provicial Legislature (MPL) kusukela ngo-1994 kuya ku-1999. Babemkhonzile ozakwabo, waphatha isikhundla sokuba usihlalo weKwaZulu Natali Finance Portfolio Committee. Kuwo lowo nyaka waba ngowokuqala omnyama ukuba imenenja yeThekwini Unicity isikhudla asiphatha kwaze kwaba uyadlula emhlabeni.

UDlamini washada ngo- 1967 eshada nomkakhe uNelly Dlamini, baba namadodakazi amathathu ndawonye. Njengelunga elithembekile le- African National Congress (ANC) waba ngomunye wabahamba phambili wabamba iqaza ekuqashweni nasekuvuseleleni amalunga ngemuva kokuvumeleka kwenhlangano eNingizimu Afrika ngo-1990.

UFelix Dlamini wadlula emhlabeni mhlaka 21 Januwari 2002 ngemuva kokuphathwa isifo sikamalaleveva asithola evakashile.

Article overview

This article is a biography of Felix Dlamini who was the first black Durban manager. He studied social work and later became the president of the South African Black Social Worker Association (SABSWA). He was one of the figures in recruiting and reviving the ANC as an organization. He was noted as a social worker, communicator, educator as well as a unifier. As a royal member of the ANC, he was the MPL member for so many years. He was highly regarded by his comrades. He was married to Nelly Dlamini and had 3 children.

Leave a Comment