UCharlotte Makgomo (née Mannya) Maxeke

Kuningi intsha emnyama yaseNingizimu Afrika edlule kukho ikakhulukazi ngesikhathi sobandlululo, isikhathi ebesinzima kuthina ngoba phela besilwa nengcindezelo. Okubi ukuthi abantu abamnyama bahlupheke baphinde bahlukumezeka kakhulu phambilini kanti namanje kusaqhubeka lokho noma ukucindazelwa sekwaphela kodwa abantu abansundu basacindezekile ngokwemisebenzi nobubha. Kuleli khasi kuyinyanga yentsha sithi ake sibhunge ngomama uCharlotte Makgomo Maxeke. UCharlotte ngumama odume kakhulu emlandweni waseNingizimu Afrika ikakhulukazi kwabesimame ngenxa yamagalelo akhe kanti ngisho namanje igama lakhe lisesematheni kubantu. Uzalwe ngonyaka ka-1871 7 Ephreli. Uzalelwe endaweni yaseFort Beaufort, eEastern Cape ezalwa ngu Kgope Mannya kanye no-Anna Manci. Ubaba kaCharlotte wabe engumfundisi, kanti ke unina yena wayefundisa enguthisha. Ekuzalweni kwakhe uzalwe bebabili kwabo kanye nosisi wakhe uKate yena owazalwa ngonyaka ka-1873.

Charlotte Maxeke, The African Choir, London, 1891
Charlotte Maxeke, The African Choir, London, 1891

Kuthe eneminyaka esiyishagalombili waqala isikole samabanga aphansi esikoleni senkolo (Missionary school) e-Uitenhage. Esikoleni wayebukhali ngoba ubenza kahle ezifundweni zeSingisini kanye neSibhunwini, nakuzo ke izifundo zezibalo nezomculo. Amabanga aphakeme uwafunde e-Edward Memorial School okuyilapho akaqedela khona umatikuletsheni ngamalengiso. Kuthe ngonyaka ka-1885 bathutha kubo bayohlala eKimberly nomndeni wakhe emuva kokuba kutholakale amaDayimane. UCharlotte singakusho nje ukuthi ungowesimame owenze imfundo yaba semgangathweni ngokuba ngowesimame wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ngokwethweswa iziqu ze Bsc eWilberforce University endaweni yase-Ohio ngonyaka ka-1903, waphinda waqopha umlando ngokuthi abe ngowokuqala wesimame wase-Afrika ukuthi athwese iziqu zemfundo ephakeme esikhungweni semfundo ephakeme yaseMelika. Ubeyizwi labantu elwela amalungelo abo, aphinde abambe iqhaza nangezinto ezithinta ezenkolo. Uhambe emhlabeni ngomhlaka 16 Okthoba 1939.  

Leave a Comment