UMbhishophi Michael Vorster

UMbhishobhi Michael Vorster owazalwa mhla zingu-24 Febhuwari1957. Ngo-1980, eneminyaka engama-23, uVorster waba ngumfundisi ovamile onentshisekelo yokusebenza nentsha. Ngemuva konyaka uVorster waqokwa njengoNgqongqoshe weCommemoration and Sole Memorial Circuits kanye ne-Sole Memorial Circuits in Grahamstown. Phakathi kuka-1984 no-1988 waqokelwa ebandleni i-Durban Central Methodist, futhi wayebhekele lokhu okulandelayo:

 • Ukusungula uMkhandlu Wentsha odidiyelwe ngokobuhlanga
 • Ukubhekela i-Convenor of the District Justice and Reconciliation Group
 • Ukubhekela i-Member of the Council and Executive of Ecumenical Agency: Diakonia
 • Ukuba u-Secretary of the District Ecumenical Affairs
 • Ukubhekela i-Co-established the Durban District Council of Churches’ Youth Programme

Phakathi konyaka ka-1993 no-1996 u-Vorster waphinde wasekelwa ukuthi asebenze neVuleka Trust e-Botha’s Hill, okuyinhlangano enamahlelo amaningi enabefundisi bamaWeseli, amaRoma Khatolika kanye nabaseSheshi. Phakathi konyaka ka-1996 no-2002 u-Vorster wasekelwa yiSonto Lase-Methodist ukuthi asebenzisane ne-Diakonia Council of Churches njengo:

 • Waba i-Manager of the Peace Team, ukunika amandla amasonto ukuthi abambe iqhaza ekuqapheni ukuthula, ekuvikeleni umphakathi, ekucindezelekeni nasekuqeqesheni ukuhlukumezeka ukusiza abasindile odlameni lwezepolitiki
 • Waba i-Manager of the Priority Issues Team, ehlanganisa amaqembu anokuthula nadala ukuthula abe munye
 • Ukwenza amasonto akwazi ukuzibandakanya ezindabeni zoHulumeni Bezindawo
 • Ukuqeqesha abantu abangasebenzi ukuze baqale amabhizinisi abo amancane
 • Ukuqeqesha abantu ekuvimbeleni nasekunakekeleni i-HIV / Aids

Phakathi konyaka ka-2001 no-2002 u-Vorster wasebenza njengomxhumanisi womkhankaso we-World Council of Churches ‘Durban Peace to City owawuhlose ukugqugquzela ukuthula komhlaba wonke nokunqoba udlame ngokusiza abaholi bamabandla ukuba baphendule ngokufanele ngodlame olwalukhona KwaZulu Natali. U-Vorster ubephinde abe ngumhlanganisi weDistrict Resolution Team ebisiza abaholi bamabandla ekusingatheni izingxabano. Leli thimba liphinde laqeqesha abaholi abambalwa kumaSekethe Esifunda futhi babamba iqhaza eqenjini elijutshwe yi-Justice and Reconciliation Mission.

Phakathi kuka-2003 no-2004 u-Vorster wasebenza eGauteng esiza ekwakheni nasekusizeni umhlangano wokucobelelana ngolwazi owawudingida udaba lokusetshenziswa kwemali ngokweqile emingcwabeni lapho abantu bebulawa yi-HIV / Aids. Phakathi kuka-2004 no-2007 wayesebenza eDurban North, e-Avoca nase-Greenwood Park futhi phakathi kuka-2006 no-2007 wayenguSihlalo we-Aid for Children in Crisis nosihlalo weMasifundisane Project, ayiqala ngo-2004.

UMfundisi Michael Vorster njengamanje unguMbhishobhi wesiFunda sase-Natal Coastal eSontweni LaseWeseli LaseNingizimu Afrika. Une-BThHons (Rhodes) MPh (Ecum) (Dublin). Uzinze eThekwini, futhi ushade noMfu Carol Walsh, onguNgqongqoshe wamaWeseli ogcotshiwe. U-Vorster ubuye futhi wengamele amaphrojekthi amaningi wemishini angaphansi kwesandla se-Umhlali Methodist Church, kubandakanya:

 • Siyazama Creche
 • Ethelbert Children’s Home
 • Ethembeni School
 • Umuzi Wethemba KwaJesu

UMfundisi Michael Vorster uyaqhubeka nokuhlinzeka ibandla ngokuqondisa amasu, esiza ekuqinisekiseni ukunamathela enkolelweni yesonto yokuthi:

 • “UNkulunkulu uthanda wonke umuntu. UJohane 3:16 uthi “Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kakhulu waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade.”
 • Sonke singabantwana bakaNkulunkulu futhi ngenxa yalokho bonke abantu esihlangana nabo bangabafowethu nodadewethu
 • Abantu bangcwele
 • UNkulunkulu ulindele ukuthi sisebenzele umphakathi
 • UNkulunkulu ufuna ukuthi siphakamise ubulungiswa kuwo wonke umuntu
 • UNkulunkulu ufuna sibonise ububele kubantu abagulayo, abenze impilo yabo ingcolile futhi abangakwazi ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uyabathanda
 • UNkulunkulu ufuna ukuthi sisebenzise amathuba okukhula ngokomoya, ngokomzwelo, ngokwengqondo nangokomzimba ukuze sibe ngabantu abahle kakhulu esingaba yibo
 • UNkulunkulu ufuna sisakaze izindaba ezinhle zokuthi uthanda wonke umuntu nokuthi kukhona indawo yakhe wonke umuntu ebandleni lakhe
 • Sinesibopho sokuphila kahle kwesonto njengoba izimali ezanele ziqinisekisa umsebenzi oqhubekayo kaNkulunkulu nokugcinwa kwendlu yakhe
 • Sinesibopho sokunakekela nokunakekela imvelo njengoba imvelo ingesinye sezipho eziyigugu kakhulu zikaNkulunkulu

Leave a Comment